Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gråand

Levested

Gråand Anas platyrhynchos er vidt udbredt som ynglefugl i Danmark såvel som resten af den nordlige halvdel af Jorden. Arten er også en talrig trækgæst.

Udbredelse

I Danmark træffes gråand om efteråret og vinteren jævnt fordelt i småflokke over hele landet, og der er i modsætning til de øvrige svømmeænder ikke enkeltlokaliteter, der indeholder markant højere antal end andre, hvilket blandt andet også afspejles i, at ingen enkeltlokalitet er af international betydning for arten.

Overvågningen 2016

Gråand ses i størst antal her i landet ved midvinter, og det er derfor de landsdækkende midvintertællinger, der sammen med årlige indeksberegninger udgør grundlaget for en vurdering af bestandsudviklingen for trækgæsterne. Gråænder er således blevet overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande i vinteren 2016, herunder også i samtlige 49 indeksområder.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket.

Overvågningsmetode

Optællingerne udføres som transekt– og totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land.

Resultater

Der blev i alt registreret 139.233 gråænder på den landsdækkende midvintertælling i 2016 (Figur 1) og beregnet et indeks på 73 for den overvintrende bestand (Figur 2). Det samlede antal var på niveau med de foregående landsdækkende tællinger (Tabel 1), og indekset ligger tæt på middel for årene 1987-2015 (indeks 79).

Antallet af gråænder optalt ved midvinter i perioden 1969-2016 har varieret mellem knap 120.000 og godt 160.000 fugle, når man ser bort fra tællingerne i midten af 1980’erne, hvor tallene var ekstraordinært lave på grund af isvintre. Overordnet set er udviklingen i antallet af overvintrende gråænder stabilt uden nogen entydig tendens (Tabel 1, Figur 2).

Arten registreredes almindeligt over hele landet (Figur 1), dog med større koncentrationer langs østkysten af Himmerland, i Limfjorden, Roskilde Fjord, Stege Bugt og Præstø Fed. Den største flok blev registreret i Alleshave Bugt (3.300 fugle), som også traditionelt huser store antal overvintrende gråænder.

Konklusion

Gråand har været optalt regelmæssigt i perioden 1969-2016, og tællingerne indikerer et varierende men overordnet stabilt niveau. Arten overvintrer almindeligt over hele landet. I Sverige er arten gået frem og der overvintrede i 2015 i omegnen af 200.000 fugle i landet (Nilsson & Haas 2016).

Referencer

  • Tidligere rapporter om resultater af de landsdækkende flytællinger (se referencerne i metodeafsnittet, hhv. midvintertælling og oktobertælling).
  • Nilsson, L. & Haas, F. (2016). Distribution and numbers of wintering waterbirds in Sweden in 2015 and changes during the last fifty years. Ornis Svecica 26: 3-54.