Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Grågås

Levested

Grågås Anser anser overvintrede tidligere i Sydspanien, men er siden 1990 i tiltagende omfang begyndt at overvintre i Nordvesteuropa og herunder også i Danmark. I Danmark træffes arten på enge og marker.

Udbredelse

Grågås er udbredt som trækfugl over hele landet. Grågæs fra Norge trækker igennem Jylland og grågæs fra Sverige igennem Østdanmark.

Overvågningen 2016

Grågås blev overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande i vinteren 2016, herunder også i samtlige 49 indeksområder. Derudover blev der foretaget en landsdækkende optælling af arten i september.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket. For grågås er det dog målrettede optællinger af engområder og agerjorde i indlandet, der udgør det største datasæt. I september blev der foretaget en landbaseret totaloptælling af grågæs på et stort antal kendte rastepladser for arten.

Overvågningsmetode

Arten er især registreret ved ved midvintertællingen foretaget fra land, men en del flokke er observeret ved totaltællinger foretaget fra fly, især på Øerne.

Resultater

Grågås var udbredt over hele landet ved optællingen i januar 2016, hvor de fleste fugle blev optalt på Øerne (Figur 1). Der blev i alt registreret 106.295 grågæs, lidt mere end 25.000 flere end på tællingen i januar 2015 (Figur 2). Antallet af grågæs ved januartællingerne har været jævnt stigende siden begyndelsen af 1980’erne , hvor år-til-år variationer i antal de senere år skyldes forskelle mellem hårde vintre som fx 2010 og 2011 og mildere omkringliggende år (Tabel 1, Figur 2).

På tællingen i september, hvor der blev optalt 141.494 fugle, var fordelingen af grågæs ikke væsentligt forskellig fra i januar (Figur 3) – bortset fra, at der givetvis ville blive registreret grågæs på flere af småøerne i det Sydfynske Øhav, hvis området blev flytalt. Antallet var godt 20.000 fugle flere end året før (Figur 4), og højere end middelantallet for den forudgående 6-års periode (Tabel 2) – men kurven indikerer dog et stagnerende antal.

Konklusion

Grågæs har i Danmark været optalt to gange årligt siden 1980’erne. Både den overvintrende bestand og september bestanden har været stigende siden midten af 1980’erne, men har måske siden 2010 været stagnerende.

Referencer