Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Havlit

Levested

Havlit Clangula hyemalis yngler i Island, i Skandinaviens bjergegne og østpå i det nordlige Ruslands tundra. Havlit er ikke en dansk ynglefugl, men overvintrer ret almindeligt i danske farvande med hovedudbredelsen i den østlige del.

Udbredelse

Havlitten er en almindelig vintergæst i havområder, primært i den østlige del af landet.

Overvågningen 2016

Havlit blev i 2016 overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande ved midvinter.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket.

Overvågningsmetode

Optællingerne udføres som transekt– og totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land.

Resultater

Der blev i alt registreret 7.299 havlitter på den landsdækkende midvintertælling i 2016 (Figur 1, Tabel 1). Den observerede fordeling adskiller sig ikke fra tidligere tællinger. Flest fugle blev registreret på Rønne Banke, Østersøen øst for Falster og Møn, samt i Faxe og Køge Bugt. Mindre koncentrationer registreredes i vestlige Østersø og Aalborg Bugt.

Konklusion

Antallet af overvintrende havlitter var højere end på de seneste landsdækkende midvinteroptællinger. Den høje total kan skyldes den kolde vinter. Den sydvestlige del af Rønne Banke ligger på grænsen mellem Danmark og Tyskland, og fuglene flytter en del rundt inden for banken, hvorfor antallet i den danske del varierer fra år til år.

I perioden 2004-2016 er havlittens primære hovedudbredelse i Danmark dækket ved hjælp af transekttællinger, hvorfor tallene ikke er direkte sammenlignelige med tallene før denne periode, hvor fuglene blev optalt ved hjælp af totaltællinger. En efterfølgende beregning af det totale antal havlitter vil være mere sammenligneligt med de registrerede antal i perioden før indførelsen af transekttællingerne. Modellerede total antal foretaget på baggrund af optællingerne i 2004 og 2008 gav estimater på henholdsvis 47.221 og 28.255 overvintrende havlitter (Petersen m.fl. 2006, Petersen & Nielsen 2011).

Referencer

  • Tidligere rapporter om resultater af de landsdækkende flytællinger (se referencerne i metodeafsnittet).
  • Petersen, I.K., Pihl, S., Hounissen, J.P., Holm, T.E., Clausen, P., Therkildsen, O. & Christensen, T.K. (2006). Landsdækkende optælling af vandfugle januar-februar 2004. Danmarks Miljøundersøgelser. – Faglig rapport fra DMU, nr. 606. 76 s.

  • Petersen, I.K. & Nielsen, R.D. (2011). Abundance and distribution of selected waterbird species in Danish marine areas. Report commissioned by Vattenfall A/S. 62 s.