Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvinand

Levested

Hvinand Bucephala clangula yngler i større og mindre søer i Skandinavien og Østeuropa østover (Scott & Rose 1996). Der findes en lille dansk ynglebestand, men arten overvintrer almindeligt i danske farvande.

Udbredelse

Den lille danske bestand af hvinænder yngler overvejende på Sjælland (Nyegaard m.fl. 2014). Uden for yngletiden træffes overvintrende hvinænder langs alle de danske kyster dog kun fåtalligt langs den jyske Vestkyst.

Overvågningen 2016

Hvinand blev i 2016 overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande ved midvinter, herunder også i samtlige 49 indeksområder.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket.

Overvågningsmetode

Optællingerne udføres som transekt– og totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land

Resultater

Der blev registreret i alt 70.116 hvinand på den landsdækkende midvintertælling i 2016 (Figur 1) og beregnet et indeks på 83 for den overvintrende bestand (Figur 2). Det samlede antal er højt sammenlignet med de foregående landsdækkende tællinger (Tabel 1), men indekset noget under middel for årene 1987-2015 (indeks 96), hvilket kan tyde på enten at der kan forekomme endnu større antal i landet nogle vintre, eller at de benyttede indekslokaliteter ikke er repræsentative for arten.  For nuværende indikerer indekset en stabil bestand. 

Arten registreredes over hele landet, men med de største forekomster i Limfjorden, hvor næsten 30.000 fugle blev registreret. Andre lokaliteter med høje antal var Ringkøbing Fjord, Mariager Fjord, Horsens Fjord, Roskilde Fjord, Isefjord og farvandet mellem Sjælland og Møn/Falster (Figur 1).

Konklusion

Der blev registreret et højt antal overvintrende hvinænder på den landsdækkende midvintertælling i 2016. Antallet var højere end på den seneste optælling i 2013, hvor en række vigtige lokaliteter for arten dog ikke blev dækket. Antallet af overvintrende hvinænder synes at være stabilt og har i perioden fra 1992-2016 varieret mellem 55.000-70.000 fugle.

Referencer