Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Islandsk ryle

Levested

Islandsk ryle Calidris canutus yngler i arktiske områder og forekommer i Danmark på træk, hvor arten opholder sig langs lavvandede kyster ofte med vadeflader forårsaget af tidevand eller vind. Arten søger føde på sandede vadeflader, hvor den især tager små muslinger.

Udbredelse

To underarter af islandsk ryle raster i Danmark, hvoraf langt de fleste forekommer i Vadehavet (Meltofte 1993). Den ene underart C. c. canutus yngler i det centrale Sibirien og overvintrer i Vest- og Sydafrika. Den anden C. c. islandica yngler i højarktisk Canada og Grønland og overvintrer i Vesteuropa inklusive Vadehavet, England og Irland.

Overvågningen 2016

Islandsk ryle optælles hvert andet år i maj måned i den danske del af Vadehavet.

Undersøgelsesområde

Islandsk ryle optælles alene i Vadehavet, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget for to fuglebeskyttelsesområder. Langt den største del af de islandske ryler, der træffes her i landet, opholder sig i Vadehavet (Meltofte 1981), hvor fugle fra de to delbestande fra henholdsvis Canada/Grønland og Sibirien raster.

Overvågningsmetode

Optælling af islandsk ryle sker normalt fra flyvemaskine, hvor hele området dækkes ved en såkaldt totaltælling i løbet af få timer. I 2016 blev flytællingen i Vadehavet gennemført den 19. maj. 

Resultater

Antallet af islandske ryler optalt i Vadehavet i maj måned 2016 var 36.400 individer (Tabel 1) og er dermed lavere end antallet optalt i årene 2006-2010. I 2014 blev der kun talt fra land, så antallet af islandske ryler optalt i 2014 kan ikke direkte sammenlignes med antallet registreret i de øvrige år, hvor arten blev optalt fra flyvemaskine (for islandsk ryle opnås en bedre dækning af hele Vadehavet, når der tælles fra fly fremfor fra land). De lavere antal i 2012-2016 end i 2006-2010 afspejler måske, at færre islandske ryler har optrådt i den danske del af Vadehavet i de senere år, idet en serie af tællinger fra flyvemaskine udført i august måned ligeledes har vist faldende antal.

Konklusion

Antallet af optalte islandske ryler har været lavere i 2012-2016 end i 2006-2010. Den faldende tendens bekræftes af andre tællinger fra Vadehavet, både i Danmark og de andre dele af Vadehavet, hvor begge racer af islandsk ryle, men især C.c. canutus er gået tilbage i antal (van Roomen m.fl. 2017).