Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kortnæbbet gås

Levested

Kortnæbbet gås Anser brachyrhynchus overvintrer i Nordvesteuropa. I Danmark træffes arten på enge og marker, sjældent langt fra kysten.

Udbredelse

Kortnæbbet gås er udbredt som træk- og vintergæst i Vest- og Nordjylland, men er i stigende grad registreret i Østdanmark, bl.a. på Sydfalster.

Overvågningen 2012-2017

Kortnæbbet gås blev overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande i vinteren 2016, herunder også i samtlige 49 indeksområder.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket. For kortnæbbet gås er det dog målrettede optællinger af engområder og agerjorde i indlandet, der udgør det største datasæt.  I marts blev der foretaget en landbaseret totaloptælling af kortnæbbet gås på et stort antal kendte rastepladser for arten.  

Overvågningsmetode

Arten er især registreret ved optællinger foretaget fra land.

Resultater

Kortnæbbet gås blev ved midvintertællingen især registreret langs vestkysten af Jylland og i Nordjylland (Figur 1). Der blev optalt 21.729 kortnæbbede gæs i januar 2016, det laveste siden vinteren 2011 (Figur 2), men bestanden er desuagtet steget siden 1980’erne (Tabel 1). Antallet har varieret ved optællingerne i januar i perioden 2004-2016, hvor der i årene 2012-2014 blev registreret særligt høje antal. Antallet i 2010 var lavt på grund af den strenge vinter. Arten er kendt for at trække sydpå i hårde vintre og kan næsten fuldstændig forlade de danske områder (Jørgensen m.fl. 1994). Januar 2016 var relativt kold, med frosne fjorde og stedvis snedækkede agerjorde, hvilket kan forklare det lave antal i 2016.

I marts 2016 blev der optalt 49.450 kortnæbbede gæs, hvoraf langt de fleste forekom i omegnen af Vejlerne og Nibe-Gjøl Bredning (Figur 3). Det samlede antal var noget lavere end før (Figur 4). Arten bliver stadigt sværere at overvåge, fordi store flokke flyver væk fra fjordene og ind i landet for at søge føde, fx på majs-stubmarker.

Konklusion

Kortnæbbet gås har i Danmark været optalt næsten årligt siden 1980’erne og to gange årligt siden 2004. Set i det lange perspektiv er bestanden steget, både som helhed og i Danmark (Madsen m.fl. 2017),  og de betydelige år-til-år udsving skyldes givetvis især forskelle mellem vintrenes hårdhed og snefald. 

Referencer

  • Madsen, J., Jensen, G.H., Cottaar, F., Amstrup, O., Asferg, T., Bak, M., Bakken, J., Balsby, T.J.S., Christensen, T. K., Clausen, K.K., Frikke, J., Gundersen, O.M., Günther, K., Kjeldsen, J.P., Koffijberg, K., Kruckenberg, H., Kuijken, E., Månsson, J., Nicolaisen, P.I., Nielsen , H.H., Nilsson, L., Reinsborg, T., Pessa, J., Shimmings, P., Tombre, I. & Verscheure, C. (2017). Svalbard Pink-footed Goose: Population status report 2016-2017. - AEWA European Goose Management Platform Data Centre.