Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Krikand

Levested

Krikand Anas crecca er en talrig og udbredt trækgæst. Små antal af krikænder kan, når trækket kulminerer, træffes selv i meget små vandhuller, men store tusindtallige flokke findes især ved fjorde og lavvandede kyster, som rummer større arealer med enge og sumpe.

Udbredelse

Krikand findes i træktiden ved de fleste egnede lokaliteter. De vigtigste rastepladser ligger ved de vest- og nordjyske fjorde og lagunesøer samt ved Ulvshale-Nyord og fjorde og nor på Sydsjælland. 

Overvågningen 2016

Krikand blev optalt ved en næsten landsdækkende optælling i første halvdel af oktober. Disse tællinger udgør et nationalt program, der sigter mod at optælle svømmeænderne, når der forventeligt er flest her i landet om efteråret. De indgår ikke i internationale optællinger, men er vitale for den nationale monitering af artens forekomst, fordi fuglene trækker helt bort i kolde vintre og ellers kun ses i beskedne antal ved midvintertællingerne. Nationalt bruges tællingerne til overvågning af arten i fuglebeskyttelsesområder, hvor den indgår i udpegningsgrundlaget.

Undersøgelsesområde

Optællingerne udføres ved ca. 120 udvalgte optællingsområder, der forventeligt rummer langt størstedelen af landets bestande af svømmeænder, herunder alle fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget for en eller flere svømmeandearter. Optællingsområderne omfatter fjorde, lavvandede bugter, kystlaguner og søer jævnt fordelt over hele landet, herunder alle større reservatområder samt de fleste større naturgenopretningsområder.

Overvågningsmetode

Hovedparten af områderne optælles fra land. Saltholm kunne ikke dækkes på grund af blæst, der forhindrede sejlads til øen. Vadehavet optælles normalt fra fly, men i 2016 kunne tællingen først udføres 11. november pga. blæst/regn/militærøvelser i Vadehavet på dage med ideelt højvande for optællingen. Tællingen i november faldt også efter et større kuldeindslag fra nordøst, hvorfor der allerede var is i større dele af Vadehavet. Det bevirkede at de samlede antal af alle arter på nær gråand forekom i lavere antal, end der blev optalt fra land i oktober. Derfor afrapporteres der tal fra de landbaserede optællinger nedenfor. 

Resultater

Krikand forekom i oktober 2016 i store antal i Vadehavet (8.327 talt fra land, faktisk et højt antal for området), Ringkøbing Fjord med Skjern Enge (4.780), Nissum Fjord (2.068), Agger Tange (2.530) og i de Østlige Vejler (2.971). På øerne blev de største antal truffet ved de naturgenoprettede områder ved henholdsvis Gyldensteen Strand (3.029) og Firtalstrand-Ølund området ved Odense Fjord (1.102), der var de eneste forekomster med mere end 1.000 fugle øst for Lillebælt (Figur 1).

Det samlede antal af krikænder optalt i oktober 2016 var på 38.933 fugle, noget færre end årene før, men på niveau med middelforekomsten i 2004-2009 (Tabel 1, Figur 2), hvorfor det vurderes, at antallet af krikænder optalt i oktober i perioden 2004-2015 har været stabilt-stigende. Den manglende flytælling af Vadehavet kan være medvirkende til dette fald, men antallet af krikænder i Vadehavet er sjældent over 10.000 fugle, så det er ikke hele forklaringen. Antallet af krikænder i Danmark påvirkes bl.a. af sommerens ynglesucces, hvilket er påvist både for Vadehavet og Ringkøbing Fjord (Laursen & Frikke 2006, Meltofte & Clausen 2011).

Konklusion

Krikand har været optalt årligt i perioden 2004-2016, og tællingerne viser noget varierende antal fra år-til-år, med en stabilt-stigende udvikling. Antallet i 2016 var lavere end årene før, og kan i mindre omfang være påvirket af den manglende flytælling i Vadehavet. Bedømt ud fra indeksberegninger for årene 1980-2010 (se Pihl m.fl. 2013) og de seneste års NOVANA-tællinger er tallene registeret efter 2010 blandt de højeste antal i Danmark i en 35-årig periode. 

Referencer

  • Tidligere rapporter om resultater af de landsdækkende gåsetællinger (se referencerne i metodeafsnittet).
  • Laursen, K. & Frikke, J. (2006). Assessment of sustainable management of staging waterbirds in the Danish Wadden Sea. – Wildfowl 56: 152-171.
  • Meltofte, H. & Clausen, P. (2011). Svømmefuglene på Tipperne 1929-2007. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 105: 1-120.