Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lille kobbersneppe

Levested

Lille kobbersneppe Limosa lapponica yngler i det nordlige Europa og det højarktiske Sibirien og forekommer i Danmark på træk. Den træffes mest på større lokaliteter med lavvandede områder og vadeflader med tidevandspræg. Arten søger føde på bløde vadeflader, hvor den især lever af børsteorme.

Udbredelse

To bestande af lille kobbersneppe raster i landet. Underarten L. l. lapponica yngler i den arktiske del af Skandinavien og Rusland og overvintrer langs kysterne af Vesteuropa og Nordvestafrika. Den anden underart L. l. taymyrensis yngler i de arktiske dele af Vest- og Centralsibirien, passerer gennem Vesteuropa på træk og overvintrer i Vest- og Sydvestafrika (Delany m.fl. 2009).

Overvågningen 2016

Lille kobbersneppe overvåges hver andet år ved optællinger i maj måned.

Undersøgelsesområde

Lille kobbersneppe optælles i syv fuglebeskyttelsesområder spredt over det meste af landet, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget. Derudover er data suppleret med et udtræk fra DOFbasen for at afsøge om der er betydende forekomster i andre dele af landet. Langt den største del af de små kobbersnepper, der træffes her i landet, opholder sig i Vadehavet (Meltofte 1981), hvor arten samles fra det meste af Skandinavien og Rusland for at raste og foretage fjerfældning (Laursen & Frikke 2013).

Overvågningsmetode

Optælling af lille kobbersneppe gennemføres normalt dels ved flytælling i Vadehavet og dels ved optælling fra land på de øvrige lokaliteter. I 2016 blev flytællingen i Vadehavet gennemført den 19. maj, hvilket er omkring 2 uger efter topforekomsten af lille kobbersneppe i Vadehavet (Laursen & Frikke 2013).

Resultater

Der blev optalt 22.681 små kobbersnepper i maj 2016 (Tabel 1). Af disse stod hovedparten (17.988 fugle) i Vadehavet og Margrethe Kog. Andre betydende lokaliteter i 2016 var Nissum Fjord (1.762) samt området omkring Horsens Fjord og Endelave (1.328) (Figur 1).

Da grænsen for international betydning for lille kobbersneppe er 1.200 fugle (Wetlands International 2012), er dette også de internationalt betydende forekomster. Arten har tidligere vist en faldende tendens i antal gennem en længere årrække (Laursen & Frikke 2013).

Konklusion

Antallet af lille kobbersneppe i 2016 ligger noget under antallene fra de første år, men det kan ikke udelukkes at det skyldes en lidt sen optælling af Vadehavet.

Referencer

  • Delany, S., Dodman, T., Stroud, D. & Scott, D. (Red.) (2009). An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Eurasia. - Wetlands International. 524 s.
  • Laursen, K. & Frikke, J. (2013). Rastende vandfugle i Vadehavet 1980-2010. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 107: 1-184.
  • Meltofte, H. (1993). Vadefugletrækket gennem Danmark. – Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 87: 1-180.
  • Wetlands International (2012). Waterbird Population Estimates. Wetlands International. http://wpe.wetlands.org