Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lommer

Levested

Lommer omfatter dels rødstrubet lom Gavia stellata, som yngler i søer i arktiske og højarktiske områder rundt omkring Nordpolen, og sortstrubet lom Gavia arctica, som yngler i søer fra den nordlige del af De britiske Øer, Skandinavien og videre ind i Rusland (Cramp 1977). Begge arter overvintrer primært i lavvandede områder på havet. Derudover forekommer islom Gavia immer og hvidnæbbet lom Gavia adamsii som meget fåtallige men formentlig regelmæssige rastefugle i bl.a. den nordlige del af Kattegat. 

Udbredelse

Der yngler ikke lommer i Danmark, men de to arter forekommer som træk– og vintergæster. De i Danmark overvintrende lommer registreres fortrinsvis i Nordsøen og Ålborg Bugt. Hovedparten af de sortstrubede lommer træffes overvintrende i den østlige del af landet.

Overvågningen 2016

Rødstrubet lom og sortstrubet lom er blevet overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande i vinteren 2016.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større - og nogle mindre søer samt Vadehavet.

Overvågningsmetode

Da de to arter især forekommer i mere åbne havområder, optælles de især på transekttællinger fra fly, i mindre omfang på totaltællinger fra fly og fra land.

Resultater

Der blev i 2016 i alt registreret 740 rødstrubede/sortstrubede lommer (Figur 1), hvoraf 45% blev artsbestemt til rødstrubet lom. Omkring Bornholm blev der registreret pæne antal af sortstrubet lom (43 fugle). Der blev registreret to hvidnæbbede lommer, en fugl i farvandet nord for Anholt og en nær kysten ud for Gl. Skagen. Farvandet nord for Anholt huser i foråret en mindre bestand af hvidnæbbede lommer.

Fordeling og antal var meget lig den seneste midvintertælling i 2013. Flest fugle blev som vanligt registreret i Aalborg Bugt og i Kattegat nord for Sjælland, men der blev registreret fugle over det meste af de indre farvande. Forekomsten af sortstrubet lom omkring Bornholm skyldes især en grundig kystfugleoptælling foretaget langs hele kysten omkring øen. Modsat den seneste landsdækkende tælling i 2013, blev der ikke dækket områder i den danske del af Nordsøen, hvor en stor andel af de i Danmark overvintrende lommer forekommer.

Konklusion

Fordeling og antal af lommer registreret på midvintertællingen i 2016 adskilte sig ikke fra de seneste midvintertællinger. Det totale antal fugle ville have været en del højere, om Jammerbugten og sydlige Nordsø havde været dækket. Der blev registreret højere antal af sortstrubet lom end ved tidligere landsdækkende optællinger af overvintrende vandfugle. Vinterbestanden af rødstrubet/sortstrubet lom i Danmark er vurderet til 10.000 - 15.000 individer, mens bestanden under forårstrækket vurderes at være ca. 20.000 fugle (Petersen & Nielsen 2011).

Referencer

  • Tidligere rapporter om resultater af de landsdækkende flytællinger (se referencerne i metodeafsnittet).
  • Cramp, S. (red.) (1977). Handbook of the birds of Europe the Middle East and North Africa. The birds of the Western Palearctic. Vol. I. Ostrich to ducks. – Oxford University Press.
  • Petersen, I.K. & Nielsen, R.D. (2011). Abundance and distribution of selected waterbird species in Danish marine areas. Report commissioned by Vattenfall A/S. 62 s.