Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lysbuget knortegås

Levested

Lysbuget knortegås Branta bernicla hrota træffes i Danmark som træk- og vintergæster i lavvandede områder med undervandsvegetation, på strandenge og i de senere år også på agerjorde i umiddelbar nærhed af de fjorde og enge, de normalt benytter.

Udbredelse

Lysbuget knortegås trækker fra yngleområderne i Nordgrønland og Svalbard til Danmark for at overvintre. Mere end halvdelen af bestanden træffes i Danmark om efteråret, hvorefter antallet stiger hen til foråret, hvor hele bestanden findes i Danmark. De lysbugede knortegæs er især udbredt i den nordlige del af Jylland, men mindre flokke findes også regelmæssigt i den sydlige del af Kattegat og den nordlige halvdel af Vadehavet.

Overvågningen 2016

Lysbuget knortegås blev overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande i vinteren 2016, herunder også i samtlige 49 indeksområder.  Derudover er arten overvåget i maj måned, som er den måned på året, hvor de største antal som regel forekommer i landet (Jørgensen m.fl. 1994) samt i oktober, hvor store antal også forekommer om end med en noget anden udbredelse end om foråret.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket. Ved tællingerne i maj og oktober dækkes alle kendte lokaliteter med årlig forekomst, herunder alle fuglebeskyttelsesområder, som er udpeget for lysbuget knortegås.

Overvågningsmetode

Arten er især registreret ved optællinger foretaget fra land, men enkelte flokke er observeret ved totaltællinger foretaget fra fly – især om vinteren i de centrale dele af Limfjorden.

Resultater

Lysbuget knortegås var, sædvanen tro,  langt overvejende udbredt i Limfjorden og langs østkysten af Kattegat fra Stensnæs i Vendsyssel til Norddjursland. Dertil kommer mindre forekomster omkring Mols, i Aarhus bugten, på Gyllingnæs ved Horsens Fjord, Nordfyn og i den nordlige del af Vadehavet (Figur 1 og 3). 

Der blev registreret i alt 3.664 lysbugede knortegæs på midvinteroptællingen i januar 2016, et antal der ligger på niveau med gennemsnittet for den nærmeste 6-årsperide 2010-2015, men under de forudgående 6-årsperioder (Tabel 1). Antallene er set i et længere perspektiv steget jævnt siden 1980’erne (Tabel 2, Figur 2). Antallet af Lysbugede knortegæs ved optællingerne i januar varierer generelt meget med vinterforholdene, med lave antal i kolde vintre som fx årene 1996-1997 og 2010-2011 og højere antal i mildere vintre (Figur 2).

I maj blev der optalt 7.750 lysbugede knortegæs, et antal der ligger noget over de gennemsnitlige antal opgjort de forudgående 6 år (Tabel 2). Ved majtællingerne har antallene af Lysbugede knortegæs været varierende fra år til år, men er overordnet set stigende (Tabel 2, Figur 4).

I oktober blev der optalt 6.495 lysbugede knortegæs, det højeste antal, der er registreret i Danmark i oktober 2005-2016 (Tabel 3, Figur 6).

Ved alle tællingerne blev de største antal registreret i den østlige del af Limfjorden, nærmere bestemt i Nibe og Gjøl Bredninger samt Limfjorden omkring Egholm (1.507 i januar, 4.465 i maj og 4.612 i oktober). Uden for dette område sås de største antal ved Harboøre Tange (713) og østkysten af Himmerland (577) i januar, i området omkring Agerø (2.365) i maj og i området fra Stensnæs til Dokkedal (884) samt i området omkring Mariager og Randers Fjorde (888) i oktober.    

Konklusion

Lysbuget knortegås har i Danmark været optalt regelmæssigt i januar og maj siden 1981 og tre gange årligt siden 2005. Arten har set over perioden 1981-2016 været stigende i antal i alle tre måneder, hvilket afspejler en generel bestandstilvækst fra knap 2.800 fugle i 1981 til omkring 10.000 i 2016 (Clausen & Craggs 2018). De seneste års vækst skyldes også at bestanden har haft tre relativt gode yngleår i somrene 2014-2016 (Clausen & Craggs 2018).

Referencer

  • Tidligere rapporter om resultater af de landsdækkende gåsetællinger (se referencerne i metodeafsnittet, hhv. optællinger midvinter, maj og oktober).
  • Clausen, P. & Craggs, A. 2018. K2. East Atlantic (Greenland/Svalbard) Light-bellied Brent Branta bernicla hrota. I Fox, A.D. & Leafloor, J.O.: A Global Audit of the Status and Trends of Arctic and Northern Hemisphere Goose Populations. Conservation of Arctic Flora and Fauna: Akureyri, Iceland. (i trykken).