Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mørkbuget knortegås

Levested

Mørkbuget knortegås Branta bernicla bernicla træffes i Danmark som træk- og vintergæster i lavvandede områder med undervandsvegetation og på strandenge.

Udbredelse

Mørkbuget knortegås trækker gennem landet på vej til/fra yngleområderne i Sibirien. Om vinteren er de fleste mørkbugede knortegæs forsvundet til mildere egne, men smågrupper overvintrer i milde vintre i Vadehavet, Ringkøbing Fjord, Kattegat og enkelte andre steder. I træktiden kan arten ses over det meste af landet, men i særdeleshed i de sydlige dele. Danmark ligger på nordkanten af artens vinterudbredelse.

Overvågningen 2016

Mørkbuget knortegås blev overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande i vinteren 2016, herunder også i samtlige 49 indeksområder. Derudover er arten overvåget i maj måned, som er den måned på året, hvor de største antal som regel forekommer i landet (Madsen m.fl. 1990).

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket. Ved maj-tællingen dækkes alle kendte lokaliteter med årlig forekomst af rastende fugle om foråret, herunder alle fuglebeskyttelsesområder, som er udpeget for mørkbuget knortegås.   

Overvågningsmetode

Arten er især registreret ved optællinger foretaget fra land, men enkelte flokke er observeret ved totaltællinger foretaget fra fly. Vadehavets bestand overvåges altid fra fly.

Resultater

Mørkbuget knortegås var, akkurat som i tidligere år,  langt overvejende udbredt i landets sydlige dele med enkelte spredte forekomster i Kattegat og Limfjorden ved optællingen i både januar og maj 2016 (Figur 1 og 3).  

Der blev registreret i alt 3.145 mørkbugede knortegæs på midvinteroptællingen i januar 2016, et antal der ligger noget over gennemsnittet for de næsten årlige antal fra 1981 til 2015 (Tabel 1). Antallet af mørkbugede knortegæs ved optællingerne i januar varierer generelt meget med vinterforholdene, med lave antal i kolde vintre som fx 2010 og 2011 og højere antal i mildere vintre (Figur 2).

I maj blev der optalt 17.888 mørkbugede knortegæs, et antal der ligger meget tæt på det gennemsnitlige antal opgjort de forudgående 6 år (Tabel 2). Ved majtællingerne har antallene af mørkbugede knortegæs været varierende fra år til år, men er overordnet set stabile stabile (Figur 4). Variationen i antal kan formentlig blandt andet skyldes, at der i løbet af maj er et stort gennemtræk af fugle, der gradvis flytter sig fra de sydlige dele af Vadehavet i Holland og Nedersachsen til de nordligere dele i Slesvig-Holsten og Danmark.   

Ved begge tællingerne blev de største antal registreret i Vadehavet (1.057 i januar og 8.581 i maj). Udenfor Vadehavet var de største antal i januar i det Sydfynske Øhav (732) og ved Læsø (296) (Figur 1). I maj optaltes de største antal udenfor Vadehavet i området fra Storstrømmen til Bøgestrømmen (2.749), i det Sydfynske Øhav (1.095) samt i Smålandsfarvandet nord for Lolland (1.205) (Figur 3).

Konklusion

Mørkbuget knortegås gås har i Danmark været optalt to gange årligt siden 2004. Arten har været overvåget siden 1981, og antallene har set over perioden 1981-2015 været fluktuerende om vinteren og stabile om foråret.

Referencer

  • Tidligere rapporter om resultater af de landsdækkende gåsetællinger (se referencerne i metodeafsnittet, hhv. midvintertælling og majtælling).
  • Madsen, J., Frikke, J. & Laursen, K. (1990). Forekomst og habitatvalg hos Mørkbuget Knortegås Branta b. bernicla i Danmark, og specielt Vadehavet. – Danske Vildtforskning 45: 1-24.