Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sandløber

Levested

Sandløber Calidris alba yngler i arktiske områder og forekommer i Danmark overvintrende og på træk langs kysten, hvor arten ofte søger føde lige i vandkanten.

Udbredelse

Sandløber ses talrigest ved Vestkysten, men kan forekomme i mindre antal ved alle landets strande. Arten spredes fra de arktiske ynglepladser til strande over stort set hele Jorden.

Overvågningen 2016

Sandløber optælles i forbindelse med de landsdækkende midvintertællinger, som gennemføres hvert tredje år.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket. En række vigtige lokaliteter for sandløber såsom strandene fra Blåvandshuk til Skagen bliver ikke dækket af organiserede tællinger under midvintertællingen.

Overvågningsmetode

Optælling af sandløber sker fra fly og fra land samtidig med optælling af mere talrige vandfuglearter. Disse tællinger er for 2016 suppleret med data i DOFbasen, idet der er benyttet maksimumforekomster af rastende/fødesøgende fugle pr. lokalitet i januar 2016. For hver lokalitet og observation er det vurderet, om der er risiko for, at observerede individer kunne være de samme individer, som registreredes på en naboliggende lokalitet. I sådanne tilfælde er naboliggende lokaliteter behandlet som én og samme lokalitet (tallene er således ikke blevet slået sammen).

Resultater

Der blev i alt registreret 2.293 sandløbere på den landsdækkende midvintertælling i 2016. Fuglene var primært fordelt langs den Jyske Vestkyst, langs kysten af Østhimmerland og i Vadehavet. Flest fugle blev registreret i Vadehavet med 1.195 fugle. Herudover blev de største flokke registreret ved Blåvandshuk (150), Jerup Strand (136) og ved Grenå Strand/Polderrev (129). Arten blev kun fåtalligt registreret på øerne.

Sandløber blev første gang afrapporteret i forbindelse med den landsdækkende midvintertælling i 2013, hvor der i alt blev optalt 404 fugle. Der blev i 2013 ikke gennemført en flytælling i Vadehavet, hvilket til dels forklarer forskellen i registreret antal mellem 2013 og 2016.

Konklusion

Sandløber optræder forholdsvist almindeligt i Vadehavet og langs den Jyske Vestkyst og mere spredt i den resterende del af landet.

Referencer