Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sangsvane

Levested

Sangsvane Cygnus cygnus forekom førhen primært ved lavvandede fjorde eller beskyttede vige med udbredt undervandsvegetation, men er i dag for hovedpartens vedkommende skiftet til at fouragere på agerjorde, hvor de fouragerer på vintersæd- og rapsmarker samt spild fra høstede roe-, gulerods- og kartoffelmarker (Laubek 1995a). I de seneste år er større flokke set på høstede majsmarker, bl.a. i Sønderjylland (Holm m.fl. 2016).

Udbredelse

Sangsvane er i dag en udbredt og relativt talrig vintergæst i hele landet, hvortil de kommer fra yngleområder i Sverige, Finland, Polen, de Baltiske Lande og Rusland (Bønløkke m.fl. 2006). Arten er en meget sjælden ynglefugl i Danmark (se Sangsvane i ynglefugleafsnittet).

Overvågningen 2016

Sangsvane blev overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande i vinteren 2016, herunder også i samtlige 49 indeksområder.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket. For sangsvane er det dog målrettede optællinger af agerjorde, der udgør det største datasæt.

Overvågningsmetode

Arten er især registreret ved optællinger foretaget fra land og ved totaltællinger foretaget fra fly. Mindre antal er registeret i forbindelse med transekttællinger fra fly.

Resultater

Der blev optalt en samlet bestand på 63.824 sangsvaner i vinteren 2016, lidt flere end i 2015 og det hidtil højeste antal for arten i Danmark (Figur 1). Bestanden har været jævnt stigende siden 1992, hvor der årligt er foretaget totaloptællinger ved midvinter (Figur 2).

Set i det lange perspektiv er den overvintrende bestand af sangsvane mangedoblet over en 50-årig periode (Tabel 1, Figur 2). Udviklingen afspejler en markant forandring i yngleudbredelsen af arten, som i begyndelsen af 1970’erne kun ynglede i de nordligste dele af Fennoskandien og Rusland, men i dag er udbredt i hele Sverige og Finland (Ottosson m.fl. 2012, Valkama m.fl. 2011), og har bredt sig til nye yngleområder i fx Tyskland og Danmark (Koop & Berndt 2014 , se Sangsvane i ynglefugleafsnittet).

Sangsvane var i vinteren 2016 udbredt over hele landet og udbredelsen var meget lig den observerede ved optællingen i januar 2015 (Holm m.fl. 2016). Den tidligere overvægt af forekomster i Nordøstjylland og på Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn (jf. Laubek 1995b) er således ikke længere til stede.

Konklusion

Antallet af sangsvane registreret ved midvintertællingen i 2016 var lidt højere end i 2015, og det højeste antal hidtil registeret i Danmark siden optællingerne begyndte i 1960’erne. Arten har i dag en landsdækkende udbredelse og fouragerer især på agerjorde.

Referencer