Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sortand

Levested

Sortand Melanitta nigra yngler fåtalligt i Island, Irland og Storbritannien og mere talrigt i Skandinavien og østover i det nordlige Rusland. Arten er ikke en dansk ynglefugl, men forekommer talrigt i danske farvande det meste af året, både overvintrende og fældende fugle.

Udbredelse

Sortand er en talrig vintergæst i danske havområder primært i Kattegat og Nordsøen ud for Sydjylland.

Overvågningen 2016

Sortand blev i 2016 overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande ved midvinter.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket.

Overvågningsmetode

Optællingerne udføres som transekt– og totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land.

Resultater

Der i alt registreret 77.517 sortænder på den landsdækkende midvintertælling i 2016. Arten registreredes over det meste af de indre farvande (Figur 1, Tabel 1), men med klart flest fugle i Aalborg Bugt. Andre områder med betragtelige antal var Sejerø Bugten, Isefjorden og området vest for Vadehavsøerne. Den store forekomst i Isefjord (>10.000) er bemærkelsesværdig. Horns Rev og området syd herfor blev desværre ikke optalt i 2016 og det må formodes at dette område har huset mange fugle. På totaltællingen fra fly i Vadehavet blev der således registreret store flokke på vestsiden af Mandø og Rømø.

Konklusion

I perioden 2004-2016 er arten primært optalt ved transekttællinger, hvorfor tallene ikke er direkte sammenlignelige med tallene før denne periode. På baggrund af den landsdækkende optælling i 2008 blev den totale bestand af overvintrende sortænder i Danmark estimeret til at være 600.000 fugle, hvoraf de 400.000 overvintrede i de indre danske farvande (Petersen & Nielsen 2011). Det observerede antal i 2013 og 2016 er lavere end antallet i 2008, men det er svært direkte at overføre de observerede antal til modellerede antal. Der synes dog at være sket en reduktion i antallet af overvintrende fugle siden tællingen i 2008.

Referencer

  • Tidligere rapporter om resultater af de landsdækkende flytællinger (se referencerne i metodeafsnittet)
  • Petersen, I.K. & Nielsen, R.D. (2011). Abundance and distribution of selected waterbird species in Danish marine areas. - Report commissioned by Vattenfall A/S. 62 s.