Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sortgrå ryle

Levested

Sortgrå ryle Calidris maritima yngler i arktiske og nordligt tempererede områder (på tundraen og i højfjeldet) og forekommer i Danmark overvintrende og på træk langs kysten. Arten optræder primært ved moler, i havne, på klippekyster og stenede strande.

Udbredelse

Sortgrå ryler kan forekomme ved kyster over hele landet, hvor de rigtige forhold er til stede. I Europa overvintrer arten langs kyster i den nordlige del.

Overvågningen 2016

Sortgrå ryle optælles i forbindelse med de landsdækkende midvintertællinger, men arten er især udbredt på lokaliteter, der ligger i områder som optælles fra fly, som arten ofte overses fra. Derfor er der suppleret med andre data.

Undersøgelsesområde

Sortgrå ryle optælles inden for de faste optællingsområder (optællinger fra fly og organiserede tællinger fra land) samt langs alle Danmarks kyster (frivillige ornitologers indtastninger i DOFbasen).

Overvågningsmetode

Optælling af sortgrå ryle sker fra fly og fra land samtidig med optælling af mere talrige vandfuglearter. Disse tællinger er for 2016 suppleret med data i DOFbasen, idet der er benyttet maksimumforekomster af rastende/fødesøgende fugle pr. lokalitet inden for perioden januar-februar 2016. Dette tidsvindue på to måneder er således af længere varighed end tidsvinduet benyttet for andre arter. For hver lokalitet og observation er det vurderet, om der er risiko for, at observerede individer kunne være de samme individer, som registreredes på en naboliggende lokalitet. I sådanne tilfælde er naboliggende lokaliteter behandlet som én og samme lokalitet (tallene er således ikke blevet slået sammen).

Resultater

Antallet af sortgrå ryler optalt i Danmark inden for tidsrummet 1. januar – 29. februar 2016 var 389 individer. Udbredelsen er vist i Figur 1. Lokaliteterne med de største forekomster (11-45 individer) var: Blåvand/Hvidbjerg Strand, Thyborøn Havn/Agger Tange, Læsø syd, Grenå Havn, Ebeltoft Færgehavn/Gåsehage, Bosserne (øst for Samsø), Knudshoved, Sprogø, Ordrup Næs, Halsskov Havn, Nordhavnen i København og Rødbyhavn. Der forelå ikke optællinger fra en række øvrige lokaliteter, hvor der i tidligere år er registreret flere end 10 individer (deriblandt Nordre Rønner, Vresen og Musholm).

Konklusion

Sortgrå ryle optræder i småflokke spredt over hele landet, dog med de største forekomster i området Kattegat-Storebælt. Året 2016 var det andet år, hvor antallet af sortgrå ryle blev opgjort for januar-februar. I januar 2013 blev antallet opgjort til 109 individer. Ved bearbejdningen af tallene fra 2013 benyttedes der kun tal fra januar måned, og fra dette år forelå der ikke registreringer fra helt så mange lokaliteter, som fra januar-februar 2016. Det højere antal i januar-februar 2016 sammenlignet med i januar 2013 kan muligvis alene forklares med forskellene i dækningen af relevante lokaliteter, så forskellen behøver ikke at afspejle, at flere sortgrå ryler overvintrede i Danmark i vinteren 2015/16 end i vinteren 2012/13. 

Referencer