Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tajgasædgås

Levested

Tajgasædgås Anser fabalis fabalis overvintrer i Nordvesteuropa, bl.a. Danmark. Her træffes fuglene i enge og, omend i mindre udstrækning end andre grå gæs, på marker.

Udbredelse

Tajgasædgås forekommer som træk- og vintergæst i to adskilte områder. Dels er der specielt i kolde vintre mange fugle i Sydøstdanmark, dels findes en lille bestand i det nordlige Jylland. Hidtil har man bl.a. på grund af forskellige træktider, opfattet disse som to grupper af fugle fra selvstændige, adskilte bestande, hvis udbredelsesområder kun i begrænset omfang overlapper. Nyere analyser viser, at de nordjyske fugle ydermere skal deles i en nordvestlig og østlig delbestand (Brandt m.fl. 2017).

Overvågningen 2016

Tajgasædgås blev overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande i vinteren 2016, herunder også i samtlige 49 indeksområder.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket. For tajgasædgås er det dog målrettede optællinger af engområder og agerjorde inde i landet, der udgør det største datasæt.   

Overvågningsmetode

Arten er især registreret ved optællinger foretaget fra land, men enkelte flokke er observeret ved totaltællinger foretaget fra fly.

Resultater

Der blev i alt registreret 6.975 tajgasædgæs på midvintertællingen i januar 2016 (Tabel 1). Dertil kommer 4.716 sædgæs, der ikke blev indrapporteret med raceangivelse, men som forekom i områder, der hidtil primært har været benyttet af tajgasædgæs, og hvor observatørerne måske blot har benyttet artsnavnet til indrapporteringen. Det samlede antal med over 10.000 formodede tajgasædgæs var således noget højere end de forudgående tre år, hvor der blev optalt mellem 5.300 og 9.000 fugle (Figur 1). Tajgasædgæs forekom i størst antal på de traditionelle lokaliteter i Thy, Lille Vildmose, Nørreådalen, Tissø, Sydsjælland samt Lolland/Falster og Møn. 

Konklusion

Sædgås har i Danmark været optalt først i 1980’erne og årligt siden 1987. Optællingerne er fra 2005 opsplittet i de to underarter tajgasædgås og tundrasædgås. Op til og med 2005 blev det antaget, at alle fugle var tajgasædgås, og frem til 2010 at ubestemte sædgæs var tajgasædgæs. Det optalte antal tajgasædgås i 2016 var noget højere end i de umiddelbart forudgående år, og har ligget indenfor variationen  for en længere årrække, hvor antallene af sædgæs og senere tajgasædgæs har fluktueret en del med de største antal i hårde vintre og lavere antal i mildere vintre. Der er således ikke nogen entydig tendens i udviklingen.

Referencer

  • Tidligere rapporter om resultater af de landsdækkende gåsetællinger (se referencerne i metodeafsnittet).
  • Brandt, T., Lund, T., Sørensen, D., Sørensen, F., Skylleberg, U., Therkildsen, O.R. & Fox, A.D. (2017). Recent status and changes in abundance of Taiga Bean Geese wintering in NE Jutland. – Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 111: 138-146.