Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Toppet skallesluger

Levested

Toppet skallesluger Mergus serrator yngler i større søer, floder og langs kysten i Nordeuropa samt videre østover (Scott & Rose 1996). Arten er almindelig i Danmark både som ynglefugl og vintergæst i salt- og brakvandsområder.

Udbredelse

Den danske bestand af toppet skallesluger yngler langs alle danske kyster undtagen den jyske vestkyst (Grell 1998). Uden for yngletiden træffes arten fortrinsvis i lavvandede, beskyttede dele af kyststrækningerne i de indre danske farvande (Petersen & Nielsen 2011).

Overvågningen 2016

Toppet Skallesluger blev i 2016 overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande ved midvinter, herunder også i samtlige 49 indeksområder.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket.

Overvågningsmetode

Optællingerne udføres som transekt– og totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land

Resultater

Der blev i alt registreret 16.353 toppede skallesluger i Danmark ved den landsdækkende midvintertælling i 2016 (Figur 1). Antallet er det højeste registreret i perioden 1969-2013 (Tabel 1) og indekset var med værdien 84 ligeledes relativt højt og over middel for årene 1987-2015 (indeks 63) (Figur 2).

Fordelingen adskilte sig ikke fra tidligere tællinger. Der blev registreret flest fugle i Limfjorden, Hyllekrog/Rødsand, Sydfynske Øhav og i Isefjord. En samlet optælling fra land langs hele den bornholmske kystlinje gav totalt 678 fugle. Forekomsten i Arresø er bemærkelsesværdig, da området er en ferskvandslokalitet. Toppet skallesluger registreres kun fåtalligt langs den jyske vestkyst og i Vadehavet.

Konklusion

Der blev registreret mange toppede skalleslugere på den landsdækkende midvintertælling i 2016. Antallet var mere end dobbelt så højt som på den seneste optælling i 2013 og det hidtil højeste antal registreret på en landsdækkende midvintertælling. Lokaliteter der traditionelt huser høje antal, som bl.a. Isefjord, Stege Bugt og farvandet syd for Lolland, blev dog ikke dækket på tællingen i 2013, hvorfor totalerne ikke er helt sammenlignelige.

På baggrund af den landsdækkende optælling i 2008 blev den totale bestand af overvintrende toppede skalleslugere i Danmark estimeret til at være 54.700 fugle (Petersen & Nielsen 2011).

Referencer