Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Troldand

Levested

Troldand Aythya fuligula yngler vidt udbredt i Nordeuropa mod syd til Alperne. Arten forekommer primært i ferskvand, men kan også træffes i brakvand. Om vinteren findes troldænder almindeligt i ofte meget store flokke i søer og fjorde.

Udbredelse

Troldanden er en vidt udbredt ynglefugl i Danmark med 800-1000 par (Grell 1998), og arten er en talrig vintergæst, specielt i de østlige egne af landet.

Overvågningen 2016

Troldand blev i 2016 overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande ved midvinter, herunder også i samtlige 49 indeksområder.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket.

Overvågningsmetode

Arten er især optalt ved totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land. Mindre antal er registeret i forbindelse med transekttællinger fra fly.

Resultater

Der blev i alt registreret 91.266 troldænder på den landsdækkende midvintertælling i 2016 (Figur 1) og beregnet et indeks på 28 for den overvintrende bestand (Figur 2).

Som i 2013 er antallet noget lavere på tællingerne foretaget i perioden 2000-2008 (Tabel 1), men på højde med tællingerne foretaget i 1987-89. Det samme gælder indekset, hvor 2016-værdien på 28 er det laveste registreret i årene 1987-2015, men ikke væsentligt forskelligt fra 1987 værdien (indeks 34).

Fordelingen adskilte sig ikke fra de seneste tællinger med flest fugle i Stege Bugt (27.900 fugle) og Roskilde Fjord og Kattinge Sø (12.672). Som vanligt blev hovedparten af fuglene registreret øst for Lillebælt med kun få store flokke i Jylland (Figur 1).

Konklusion

Antallet af registrerede troldænder på de landsdækkende midvintertællinger er faldet siden 2004 og således også i 2016, hvor der registreredes det laveste antal siden optællingerne i 1987-89. I Sverige er antallet af overvintrende troldænder i samme periode steget fra 52.197 i 1970, 225.000 i 2004 og 182.000 i 2015. Samtidigt er en større del af fuglene flyttet fra Øresund og det sydlige Sverige længere mod nord og øst til skærgårdene og omkring Øland og Gotland (Nilsson & Haas 2016). En regulær forskydning af artens overvintringsområde mod nordøst er påvist af Lehikoinen m.fl. (2013).

Referencer

  • Tidligere rapporter om resultater af de landsdækkende flytællinger (se referencerne i metodeafsnittet).
  • Grell, M. B. 1998: Fuglenes Danmark. G.E.C. Gads Forlag.

  • Lehikoinen, A., Jaatinen, K., Vähätalo, A.V., Clausen, P., Crowe, O., Deceuninck, B., Hearn, R., Holt, C.A., Hornman, M., Keweller, V., Langendoen, T., Nilsson, L., Tomankova, I., Wahl, J. & Fox, A.D. (2013). Rapid climate driven shifts in wintering distribution of three common winter waterbird species. - Global Change Biology 19: 2071-2081.
  • Nilsson, L. & Haas, F. (2016). Distribution and numbers of wintering waterbirds in Sweden in 2015 and changes during the last fifty years. - Ornis Svecica 26: 3-54.