Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tundrasædgås

Levested

Tundrasædgås Anser fabalis rossicus overvintrer i Nordvesteuropa, hovedsageligt i Holland og Tyskland samt i Sydøsteuropa. Herhjemme har arten tidligere været sjælden, men har efter 2000 optrådt i lejlighedsvis store flokke på marker og inddæmmede områder i den sydlige del af landet.

Udbredelse

Tundrasædgås forekommer som træk- og vintergæst primært på Lolland-Falster og Møn, hvor der i områder som Nakskov Fjord og Bøtø Nor ofte registreres store antal. I resten af landet ses enkeltfugle eller småflokke, ofte sammen med blisgæs. Førhen blev tundrasædgås betragtet som sjælden, men i løbet af få år er antallet af observerede fugle steget markant. Underarten har blot været sikkert adskilt fra den lignende tajgasædgås Anser f. fabalis i nogle få år, og det er endnu ikke muligt at vurdere, om tundrasædgåsen i lighed med tajgasædgåsen forekommer i specielt høje antal i hårde vintre.

Overvågningen 2016

Tundrasædgås blev overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande i vinteren 2016, herunder også i samtlige 49 indeksområder.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket. For tundrasædgås er det dog målrettede optællinger af engområder og agerjorde i indlandet, der udgør det største datasæt.  

Overvågningsmetode

Arten er især registreret ved optællinger foretaget fra land.

Resultater

Der blev på midvintertællingen i 2016 registreret i alt 1.667 tundrasædgæs (Figur 1). Det var lidt flere end de forudgående to år, men artens hyppighed på midvintertællinger varierer betydeligt (Figur 2). Denne underart har i en vis udstrækning været overset i årene før 2005, men det er sikkert, at den først er begyndt at optræde i store flokke efter 2000. Arten trækker igennem på sydsiden af Østersøen på dens vej fra Sibirien til overvintringsområderne i Tyskland og Holland.

Stort set samtlige fugle blev registreret på kendte rastepladser for racen på Lolland-Falster med mindre flokke på Møn og Langeland (Figur 1).

Konklusion

Sædgås har i Danmark været optalt næsten årligt siden 1981. Antallene af tundrasædgås steg markant efter 2000 og var på omkring 3500-4000 fugle i perioden 2007-2013, hvorefter antallene har været lavere.

Referencer