Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Brushane

Levested

Brushanen yngler i Danmark på kortgræssede strandenge med pander og loer, men lokalt også på ferske enge. Arten er trækfugl, som overvintrer i Vestafrika.

Udbredelse

Brushane var tidligere almindelig og udbredt i alle landsdele undtagen Bornholm. Arten er imidlertid gået meget tilbage i løbet af 1900-tallet på grund af intensiveret landbrugsmæssig udnyttelse af ynglelokaliteterne og forekommer nu kun på et mindre antal strandengsområder, hovedsageligt i Vest- og Nordjylland.

Overvågningen 2016

Overvågningsmetode

Brushane blev 2004-2010 overvåget hvert tredje år efter Intensiv 1-metoden. I perioden 2011-2016 overvåges arten hvert andet år.

Det potentielle yngleområde gennemgås i transekter henholdsvis i perioden 28. april til 8. maj, hvor yngleaktive par registreres, og perioden 5.-20. juni, hvor par og ungeførende hunner observeres (Pihl m.fl. 2012).

Arten blev i 2004 og 2007 alene overvåget ved gennemgang af yngleområderne i juni, men dette blev ændret i 2012, som var første år med to gennemgange.

Undersøgte lokaliteter

Brushane blev i 2016 eftersøgt på 52 lokaliteter i alle landsdele undtagen Bornholm (Figur 1).

Resultater

Der blev i 2016 registreret 48 sikre og sandsynlige ynglefund af brushøns, hvilket er et fald i forhold til 2014, hvor der blev registreret 59 par (Figur 2).

Antallet af ynglende brushøns har i NOVANA-perioden fluktueret med en let faldende tendens (Figur 2). Ser man på antallet af ynglepar per undersøgt lokalitet, ses et tydeligt fald i perioden (Figur 3).  

Konklusion

Antallet af registrerede ynglende brushøns i Danmark varierer mellem årene med en stabil til let faldende tendens, men kigger man på antallet af ynglepar per undersøgt lokalitet, ses en tydelig nedadgående tendens der indikerer, at arten er blevet mere fåtallig på ynglepladserne. Arten stiller høje krav til vegetationshøjde og saltpåvirkning af ynglepladserne, hvorfor forvaltningen af disse områder i forhold til især fugtighed og græsningstryk har stor betydning.