Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvidbrystet præstekrave

Levested

Hvidbrystet præstekrave yngler i Danmark på sandstrande og kortgræssede engarealer med vegetationsløse flader tæt ved kysten. Arten er trækfugl, som overvintrer i Vesteuropa og Vestafrika.

Udbredelse

Hvidbrystet præstekrave var tidligere mere almindelig og udbredt pletvis langs alle de danske kyster. Arten er gået stærkt tilbage efter 1950 og forekommer nu alene i Vadehavsområdet, hvor den er koncentreret på Fanø og Rømø (Grell 1998). Tilbagegangen antages langt overvejende at skyldes øgede forstyrrelser fra strandgæster, der medfører tab af æg og unger.

Overvågningen 2016

Overvågningsmetode

Hvidbrystet præstekrave bliver overvåget årligt efter Intensiv 1-metoden ved en fuldstændig eftersøgning og optælling af ynglekolonier på potentielle lokaliteter inden for perioden 20. maj - 10. juni. Ynglekolonien optælles tre gange i løbet af 20 minutter, og det maksimale antal bliver noteret som antallet af ynglefugle (Pihl m.fl. 2012). I NOVANA er hvidbrystet præstekrave blevet overvåget siden 2004.

Undersøgte lokaliteter

Hvidbrystet præstekrave blev i 2016 eftersøgt på 30 lokaliteter i Sydjylland (Figur 1).

Resultater

Der blev registreret 74 par hvidbrystet præstekrave i 2016,  hvilket er det højeste antal i NOVANA-perioden 2004-2016 (Figur 2).  

Der er i hele perioden alene registreret hvidbrystet præstekrave i Sydjylland (Figur 1). Antallene har varieret en del igennem perioden, men har overordnet været stabile. Overvågningen er sket i tæt samarbejde med DOF, som har overvåget arten siden 1998. Antallet har i perioden været væsentlig mindre end omkring 2000, hvor der blev registreret 88-105 ynglepar efter samme metode (Nyegaard & Grell 2005).

Arten har øjensynligt aldrig været talrig og faldt i antal fra 136 par til 75 par mellem 1969 og 1974 og videre til 30-40 par i 1991 (Sørensen 1995, Grell 1998). Disse tal tyder på, at antallet af hvidbrystede præstekraver har været stabilt eller let faldendende siden 1980, omend med store årlige udsving.

Konklusion

Antallet af ynglepar af hvidbrystet præstekrave lå i 2016 lidt over variationsbredden fra perioden 2004-2016 (Figur 2, Pihl m.fl. 2013), og udbredelsen var stabil. Da arten er følsom over for forstyrrelser på ynglepladserne, er det DCE's vurdering, at den danske ynglebestand i høj grad er afhængig af, at levestederne sikres mod forstyrrelser.