Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nordisk lappedykker

Levested

Nordisk lappedykker yngler uregelmæssigt i Danmark. De få yngleforekomster, der er registreret, er fra mindre søer. Arten er trækfugl, som uden for yngleperioden holder til i større, isfri søer eller på havet.

Udbredelse

Nordisk lappedykker ynglede tilsyneladende med en lille stabil bestand i Thy og på Mors frem til omkring 1860. Efterfølgende er der registreret enkeltstående ynglefund med års mellemrum (Grell 1998, Nyegaard m.fl. 2014).

Overvågningen 2016

Overvågningsmetode

Nordisk lappedykker overvåges årligt efter Intensiv 2-metoden.

Miljøstyrelsen verificerer sikre og mulige yngleforekomster udtrukket fra DOFbasen. Overvågning af nordisk lappedykker sker ved kontakt til observatøren af det mulige ynglefund suppleret med besøg på lokaliteten i fornødent omfang. Feltarbejde skal foregå i perioden 1.-30. juni (Pihl m.fl. 2012).

I NOVANA er Nordisk lappedykker blevet overvåget siden 2012.

Resultater

Der blev under overvågningen i 2016 ikke registreret ynglefund af nordisk lappedykker i Danmark (Tabel 1). 

Konklusion

Der er siden 1800-tallet kun registreret enkelte ynglefund af nordisk lappedykker, og det er aldrig lykkedes arten at få fodfæste i Danmark. Arten må derfor betegnes som en yderst fåtalligt og uregelmæssig ynglefugl i Danmark.

Referencer

Grell, M.B. (1998). Fuglenes Danmark. – Gads Forlag. 825 s.

Nyegaard, T & Grell, M.B. (2005). Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2004. – Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 99: 88-106.

Pihl, S., Holm, T.E., Kahlert, J. & Søgaard, B. (2012). Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl. – Teknisk anvisning fra DCE, Fagdatacenter for Biodiversitet og Naturdata, Aarhus Universitet. TA-A101, version 1. 8 s.