Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Perleugle

Levested

Perleugle har ynglet regelmæssigt i Danmark siden 2006 (Nyegaard m.fl. 2014). Arten yngler typisk i sortspættehuller eller opsatte redekasser i skovområder.

Udbredelse

Perleugle forekommer dels i et område i Midtjylland, formentlig som følge af indvandring fra Tyskland, og dels på Bornholm, hvor fuglene sandsynligvis stammer fra Sverige (Nygård m.fl. 2014).

Overvågningen 2016

Overvågningsmetode

Perleugle overvåges årligt efter Intensiv 2-metoden. Naturstyrelsen undersøger sikre og mulige yngleforekomster, som indrapporteres i DOFbasen. I NOVANA er perleugle blevet overvåget siden 2012.

Overvågning af perleugle sker ved kontakt til observatøren af mulige ynglefund suppleret med besøg i felten i fornødent omfang. Feltarbejde skal foregå i perioden 1. marts til 20. maj (Pihl m.fl. 2012).

Undersøgte lokaliteter

Perleugle blev i 2016 eftersøgt på tre potentielle ynglelokaliteter.

Resultater

Perleugle blev i 2016 fundet ynglende på to steder i Sydvestjylland indenfor samme 10x10 km kvadrat (Figur 1).

Konklusion

Perleugle er de seneste år registreret ynglende både på Bornholm, i Midtjylland og i Vestjylland, og har været stabil på 5-7 par, indtil 2016 hvor arten er på sit laveste niveau siden 2012. Perleuglens foretrukne ynglesteder er forladte sortspættehuller, og da sortspætten er uddød på Bornholm, er arten her afhængig af opsatte redekasser.

Referencer

Nyegaard, T., Meltofte, H., Tofft, J. & Grell, M.B. (2014). Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012. – Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 108: 1-144.    

Pihl, S., Holm, T.E., Kahlert, J. & Søgaard, B. (2012). Overvågning af perleugle Aegolius funereus som ynglefugl. – Teknisk anvisning fra DCE, Fagdatacenter for Biodiversitet og Naturdata, Aarhus Universitet. TA-A165, version 1. 8 s.