Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Plettet rørvagtel

Levested

Plettet rørvagtel yngler i Danmark i større sumpområder og ferske enge med en vanddybde på højst 30 cm. Arten synes at foretrække starzonen, men yngler også i ukultiverede enge i ådale med naturlige, tidvise oversvømmelser. Plettet rørvagtel er trækfugl, som overvintrer i Østafrika.

Udbredelse

Plettet rørvagtel var øjensynlig ret almindelig i 1800-tallet og udbredt over hele landet. Arten er gået meget tilbage i løbet af 1900-tallet og er nu koncentreret i ganske få områder, selv om udbredelsen over hele Danmark er opretholdt.

Trusler

Plettet rørvagtel har været udsat for store ødelæggelser af dens foretrukne habitater op igennem 1900-tallet, og mangel på egnet habitat er formentlig årsagen til, at arten fortsat er fåtallig i Danmark.

Overvågningen 2016

Overvågningsmetode

Plettet rørvagtel overvåges årligt efter Intensiv 2-metoden.  Miljøstyrelsen verificerer sikre og mulige yngleforekomster udtrukket fra DOFbasen. I NOVANA er plettet rørvagtel blevet overvåget siden 2005.

Overvågning af plettet rørvagtel sker ved kontakt til observatøren af mulige ynglefund suppleret med besøg på lokaliteten i fornødent omfang. Feltarbejde skal foregå i perioden 25. april til 31. juli og omfatter natlytning efter territoriehævdende fugle (Pihl m.fl. 2012). Arten blev frem til 2008 overvåget efter en opsøgende metode, som dog ikke syntes brugbar (Pihl m.fl. 2013).

Undersøgte lokaliteter

 Plettet rørvagtel blev i 2016 eftersøgt på 29 lokaliteter spredt over hele Danmark (Figur 1).

Resultater

Der blev registreret 81 territoriehævdende plettede rørvagtler i 2016,  hvilket er markant flere end tidligere i NOVANA-perioden og antallet af ynglepar har således være støt stigende i hele perioden (Figur 2).

Antallet af overvågede lokaliteter har i perioden ligget på 25-36 (Figur 3). Antallet af ynglepar per undersøgt lokalitet har været stigende i undersøgelsesperioden 2011-2016 (Figur 4).

Antallet af territoriehævdende plettede rørvagtler varierer fra år til år, men antallene har de seneste år ligget noget over de tidligere år. Det har specielt været de naturgenoprettede vådområder i Vejlerne, Lille Vildmose, Skjern Å og Ribe Østerå, som har bidraget til de relativt store landstotaler.

Plettet rørvagtel forekommer fortsat over hele landet med størstedelen af bestanden i Jylland (Figur 1).

Konklusion

Antallet af ynglepar (territoriehævdende fugle) af plettet rørvagtel har i årene 2011-2016 været stigende til det højeste niveau i NOVANA-perioden. En stor del af stigningen ses i nye naturgenoprettede vådområder i bl.a. andet Skjern Å og Ribe Østerå, som nu hver især huser flere ynglepar end tidligere.