Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sandterne

Levested

Sandterne har ynglet i Danmark på øer og holme, ofte i tilknytning til kolonier af hættemåge eller fjordterne. Arten er trækfugl, som overvintrer i Vestafrika.

Udbredelse

Sandternen ynglede tidligere spredt og lokalt i Vest- og Nordjylland. Arten er gået stærkt tilbage efter 1950 og kan nu forekomme som ynglefugl i Vadehavsområdet, langs Vestkysten og i Limfjorden. Arten yngler ikke længere årligt i Danmark.

Overvågningen 2016

Overvågningsmetode

Sandterne bliver overvåget hvert år efter Intensiv 2-metoden. Miljøstyrelsen undersøger sikre og mulige yngleforekomster, som indrapporteres i DOFbasen. I NOVANA er sandterne blevet overvåget siden 2004.

Overvågning af sandterne sker ved kontakt til observatøren af det mulige ynglefund suppleret med besøg på lokaliteten i fornødent omfang. Feltarbejde skal foregå i perioden 1. juni til 31. juli (Pihl m.fl. 2012).

Undersøgte lokaliteter

Sandterne blev i 2016 eftersøgt ved Filsø i Vestjylland (Figur 1).

Resultater

I 2016 blev der gjort et ynglefund ved Filsø, hvor den også blev fundet i 2015. I 2014 blev arten fundet ynglende ved både Filsø og ved Agger Tange (Holm m.fl. 2015). I 2012-2013 blev der blot gjort ét ynglefund ved Filsø (Pihl m.fl. 2015) (Tabel 1).

Konklusion

Selv om sandterne er genindvandret til det naturgenoprettede område ved Filsø, er arten med blot ét ynglepar fortsat på randen til at forsvinde fra Danmark som ynglefugl.