Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sangsvane

Levested

Sangsvane yngler fåtalligt Danmark. De få yngleforekomster, der foreligger, er fra mindre eller større søer i Jylland. Arten er trækfugl eller strejffugl, som formentlig overvintrer i Nordeuropa sammen med nordligere sangsvaner. Som ynglefugl indgår sangsvane ikke i udpegningsgrundlaget for nogen af de danske fuglebeskyttelsesområder.

Udbredelse

Sangsvane er ret ny som dansk ynglefugl. Udsatte fugle har i en årrække ynglet på Sjælland, men de første vilde fugle etablerede sig i Jylland i 2002, og siden er bestanden langsomt vokset (Nyegaard m.fl. 2014). 

Overvågningen 2016

Overvågningsmetode

Sangsvane overvåges årligt efter Intensiv 2-metoden. Miljøstyrelsen verificerer sikre og mulige yngleforekomster udtrukket fra DOFbasen. I NOVANA er sangsvane blevet overvåget siden 2012.

Overvågning af sangsvane sker ved kontakt til observatøren af mulige ynglefund suppleret med besøg på lokaliteten i fornødent omfang. Feltarbejde skal foregå i perioden 1.-30. juni (Pihl m.fl. 2012).

Resultater

Der blev under overvågningen i 2016 registreret fem sikre ynglepar i Danmark, alle i Nordjylland (Figur 1). I NOVANA-perioden 2012-2016 er antallet af ynglepar steget fra to til fem (Figur 2).

Konklusion

Vilde sangsvaner etablerede sig som ynglefugle i Danmark i 2002, men yngler stadig yderst fåtalligt i Danmark. Etableringen i Danmark er sandsynligvis et resultat af en sydgående ekspansion i Sverige, hvor bestanden efter jagtlig ophør er vokset fra få par starten af 1900-tallet til 5.400 par i 2010. Antallet af danske ynglepar har siden 2007 ligget på 2-5 ynglepar og ynglebestanden synes at have stabiliseret sig på dette niveau (Nyegaard m.fl. 2014).

Da sangsvane som ynglefugl ikke indgår i udpegningsgrundlaget for nogen af de danske fuglebeskyttelsesområder, vil arten fremover kun blive overvåget i NOVANA som trækfugl.