Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Græs-indlandsklit er ekstremt lavtvoksende med stor dækning af blottet sand og spredt opvækst af vedplanter. Vegetationen er domineret af græsser, og der er en høj dækning af bølget bunke. Der er en lavere dækning af både dværgbuske, græsser og bredbladede urter end i visse-indlandsklit og revling-indlandsklit.  Som i de øvrige indlandsklitter er kryptogamfloraen (sporeplanter) domineret af mosser, mens laverne dækker en væsentlig større andel af jordoverfladen. I forhold til visse-indlandsklit (2310) og revling-indlandsklit (2320) er vegetationen relativt fattig på arter, der er følsomme over for næringspåvirkning og tilgroning. Invasive arter er udbredte i vegetationen med stjerne-bredribbe og bjerg-fyr som de mest udbredte arter. Den gennemsnitlige indikatorværdi for næringsstof peger på, at græs-indlandsklitterne er ekstremt næringsfattige levesteder, og at pH tilsyneladende er lidt højere her end i de øvrige indlandsklittyper.

Udvikling

Da græs-indlandsklit først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

Hovedparten af de overvågede stationer findes i Vestjylland, og datagrundlaget vurderes at være for spinkelt til en regional opdeling af data. Da der kun er udlagt ganske få overvågningsstationer uden for habitatområderne, har det ikke været muligt at analysere, om der er signifikant forskel på fordelingen inden for - og uden for habitatområderne.