Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Revling-indlandsklit er domineret af dværgbuske og græsser, og der er en meget høj dækning af mosser i bunden, mens laverne er sporadisk forekommende. Hedelyng og revling har en høj dækning, men bølget bunke er den klart mest dominerende art. Dværgbuskene er meget klumpet fordelt, hvorimod bølget bunke er mere jævnt fordelt. Vegetationen er lavtvoksende med spredt forekomst af træer og buske, mens der er registreret invasive arter i halvdelen af prøvefelterne med bjerg-fyr, stjerne-bredribbe og arter af gran som de mest udbredte arter. Revling-indlandsklitterne er generelt ekstremt næringsfattige med et meget lavt pH, dog tyder det gennemsnitlige kvælstofindhold i årsskud af dværgbuskene på en vis påvirkning af kvælstof fra luften.

Udvikling

Da revling-indlandsklit først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

Der er ikke væsentlig forskel på tilstanden af revling-indlandsklit i de tre regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. I den vestjyske region, hvor langt hovedparten af overvågningsstationerne er udlagt, er udbredelsen af invasive arter, herunder bjerg-fyr, væsentlig større end i de øvrige regioner. I den østjyske region er dækningen af hedelyng højere, mens der registreret væsentlig færre arter, der er meget følsomme overfor næringspåvirkning og tilgroning. I den nordjyske region er der registreret væsentlig flere arter, der er meget følsomme overfor næringspåvirkning og tilgroning, og dækningen af revling og bølget bunke er højere end i de øvrige to regioner.

Overvågningsdata viser, at tilstanden er lidt bedre inden for - end uden for habitatområderne. Der er således en signifikant højere dækning af laver, en mindre dækning af høje vedplanter og en mindre udbredelse af invasive arter, herunder bjerg-fyr og invasive arter af gran, inden for habitatområderne. Der er dog også en højere dækning af bølget bunke inden for habitatområderne.