Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Næringsstatus

Indlandsklitterne er opstået som følge af sandflugt, hvor de oftest mindst næringsrige dele af sandjorden sammen med humuspartikler har dannet klitter. Soleksponeringen og de specielle hydrologiske vilkår for indlandsklitter gør dem forskellige fra de flade hedesletter på grund af risiko for udtørring og fornyet sandflugt. Som for de øvrige hedetyper har indlandsklitterne ligeledes ændret sig i retning mod større græsdominans, hvilket er blevet tilskrevet ændringer i kvælstofnedfald fra atmosfæren.

Indikatorer

Næringsstatus på revling-indlandsklit er i NOVANA programmet dokumenteret ved pH i jorden, kvælstofindholdet i skudspidser af dværgbuske samt Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof. Jordbundens surhedsgrad spiller en afgørende rolle for plantevæksten, den mikrobielle aktivitet samt en række kemiske og fysiske jordbundsegenskaber. Kvælstofindholdet i skudspidserne af dværgbuske afspejler den aktuelle kvælstofdeposition. Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof er et udtryk for planternes næringspræferencer og dermed næringstilgængeligheden på levestedet integreret over en længere periode. Indikatoren er beregnet ud fra pinpoint-data, og abundante arter tillægges derved relativt større vægt. Indikatoren kan bruges som tegn på tidligere eller igangværende eutrofiering.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Den gennemsnitlige pH i jorden er 3,3 og dermed sammenlignelig med tør hede og visse-indlandsklit. Det gennemsnitlige kvælstofindhold i årsskud af dværgbuske er lidt over 1,4 % ligesom på tør hede og visse-indlandsklit, hvilket er en høj værdi.  Løvprøverne er primært udtaget fra revling, mens en mindre del af løvprøverne er taget fra hedelyng. Den gennemsnitlige indikatorværdi for næringsstof, beregnet ud fra arternes dækningsgrader i pinpoint-rammerne, er 2,2, hvilket er kendetegnende for ekstremt næringsfattige levesteder og lavere end for visse-indlandsklit.

Udvikling

Da revling-indlandsklit først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

Der er ingen væsentlige forskelle i de gennemsnitlige værdier for næringsstatus i de tre regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. Datagrundlaget vurderes at være for spinkelt til en regional opdeling af data for pH og planteprøver.  

Der er ingen signifikant forskel på indikatorernes fordeling inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Den gennemsnitlige pH i jorden er 3,3 og dermed sammenlignelig med tør hede og visse-indlandsklit. Det gennemsnitlige kvælstofindhold i årsskud af dværgbuske er lidt over 1,5 %, som må betegnes som en høj værdi.  Den gennemsnitlige indikatorværdi for næringsstof, beregnet ud fra arternes dækningsgrader i pinpoint-rammerne, er 2,2, hvilket er kendetegnende for ekstremt næringsfattige levesteder og lavere end for visse-indlandsklit.


Revling-indlandsklitterne har en meget lav gennemsnitlig indikatorværdi for næringsstof, hvilket er kendetegnende for ekstremt næringsfattige levesteder. Den høje dækning af bølget bunke tyder dog på nogen påvirkning af næringsstoffer.
Foto: Peter Wind, AU