Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Laver

Hvorfor registreres laver?

Vegetationen i flere sure og næringsfattige naturtyper er kendetegnet ved en rig kryptogamflora, herunder en høj dækning og diversitet af laver. Dækningen af laver er især høj i indlandsklipper (8220), indlandsklitter (2310, 2320 og 2330), kystklitter (2130, 2140 og 2250), indlandsheder (4030 og 4010) og højmoser (7110 og 7120). En høj diversitet og dækning af laver forudsætter en lav tilgængelighed af næringsstoffer og flere undersøgelser peger på, at en høj kvælstofdeposition reducerer dækningen af laver (Ketner-Oostra and Sykora, 2004, Remke et al., 2009a). Jordboende laver, eksempelvis i grå/grøn klit (2130), afhænger af et meget åbent vegetationsdække, hvor der konstant blotlægges partier med bart substrat med mulighed for regeneration.

Hvordan registreres laver?

Lavfloraens artssammensætning registreres ikke i NOVANA programmet, men der foretages en registrering af forekomsten af jordboende laver i prøvefelter og 5 m cirkler. Jordboende laver bestemmes til én af grupperne ”art af bægerlav” (Cladonia sp.,s.s.), ”art af rensdyrlav” (Cladina sp.) eller ”lav, ikke bæger- eller rensdyrlaver” (Lichenes sp. - eksl. Cladonia sp., s.l.). I tvivlstilfælde kan gruppen ”art af bæger- og rensdyrlav” (Cladonia sp., s.l.) anvendes.

Indikatorerne "udbredelsen af laver" og "dækningen af laver" er begge afledt af vegetationens artssammensætning. Udbredelsen af laver beregnes som andelen af 5 m cirkler, hvor der er registreret laver og den samlede dækning af laver beregnes ud fra pinpoint-analyserne. Dækningen af laver kan beregnes for alle de lysåbne terrestriske habitatnaturtyper, men da metoden til indtastning af pinpoint-data er ændret gennem programmet, kan lavdækningen kun beregnes for data indsamlet fra 2007.