Aarhus Universitets segl

Bar jord

Indikator i kortlægningen af lysåbne naturtyper og skove

Hvorfor kortlægges bar jord?

En stor del af de lysåbne terrestriske habitatnaturtyper er levesteder for lys- og varmekrævende arter, herunder kortlivede planter, mosser og laver med lav konkurrenceevne. I optimal tilstand er vegetationen derfor relativt lav og åben med tidvis blottet bund, hvor nye arter og individer kan spire frem fra frøbanken og etablere sig. Enkelte naturtyper er karakteriseret ved et stort indslag af kortlivede planter, urter med bladene i roset tæt ved jordoverfladen samt moser og laver, der let udkonkurreres i et sluttet vegetationsdække. Det gælder eksempelvis kystklinter (1230) på stejle skråninger, grå klit (den sure variant af 2130) med en rig kryptogamflora, tørt kalksandsoverdrev (6120) på tørre, varme, og ofte sydvendte skrænter, og våde tørvelavninger (7150) på blottet tørv eller sand. De lavtvoksende og kortlivede arter, der er knyttet til disse levesteder, er afhængige af et meget åbent vegetationsdække, hvor der konstant blotlægges partier med bar mineraljord eller tørv med mulighed for fornyelse af bestandene ved fremspiring fra frø.

Forekomsten af bar jord er en vidt udbredt indikator for naturtypernes vækstpotentiale og forstyrrelsesgrad, der er let at registrere i felten. Bar jord afhænger af hyppige forstyrrelser som græsning, brand, erosion, hydrologisk dynamik og sandpålejring, der fjerner biomasse og blotlægger substratet. Tilgængeligheden af næringsstof og vand er bestemmende for, hvor længe det blottede substrat er vegetationsfrit og til rådighed for fremspiring og etablering af de konkurrencesvage arter. Modsat vil næringsstofpåvirkning og dræning kunne øge plantevæksten og dermed også vegetationens højde. Dækningen af bar jord varierer over året og kan også variere mellem tørre og våde år og vil kunne ændre sig brat ved iværksættelse eller ophør af græsning.

Hvordan kortlægges bar jord?

I den afgrænsede polygon registreres en skønnet dækningsgrad af blottet jord, sand eller tørv i én af fem kategorier:

  • 1) 0 %
  • 2) 1-10 %
  • 3) 10-25 %
  • 4) 20-50 %
  • 5) 50-100 %

Dækningen af bar jord indgår i beregningen af de lysåbne terrestriske naturtypers strukturtilstand. Metoderne til kortlægning af bar jord er uændret gennem de tre kortlægninger, der er gennemført inden for habitatområderne (se de tekniske anvisninger her).