Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Forklit har et åbent plantedække af salttolerante arter domineret af græsser, mens bredbladede urter er mere spredt forekommende og mosser og laver stort set er fraværende. Der er registreret invasive arter i hvert sjette prøvefelt, med rynket rose som den mest udbredte art. Vedplantedækningen er generelt meget lav, og en tredjedel af prøvefelterne er uden plantedække (100 % bar jord). Forklitternes pH er relativt høj, da det basiske strandsand endnu ikke er udvasket, og vegetationens sammensætning af arter er kendetegnende for moderat næringsrige levesteder.

Udvikling

Da forklit først er overvåget fra 2011, er det endnu ikke muligt at beregne udviklingstendenser for denne naturtype.

Geografiske mønstre

Der er nogen forskel på tilstanden af forklit i de fire regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. Der er registreret flere arter og en større dækning af bredbladede urter, men også en større udbredelse af invasive arter (især rynket rose) i de to østdanske regioner end i de øvrige to regioner. Der er flere meget følsomme arter, en højere dækning af græsser samt en højere vegetation og mindre forekomst af blottet sand på Sjælland og øer end i de øvrige dele af landet. De østjyske forklitter har en højere dækning af vedplanter end i de øvrige tre regioner. Der er registreret en større dækning af bar jord i Nord- og Vestjylland end i de østlige regioner. I Nordjylland udgør de næringselskende arter en mindre andel af vegetationsdækket end i de øvrige regioner.

Da der kun er udlagt ganske få overvågningsstationer uden for habitatområderne, har det ikke været muligt at analysere, om der er signifikant forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne.