Aarhus Universitets segl

Artssammensætning

Forklit er de første stadier i dannelsen af klitter og dermed en ekstremt dynamisk naturtype. Vegetationen er domineret af flerårige græsser som strand-kvik, marehalm og sand-hjælme, der bidrager til at stabilisere klitten.

Indikatorer

Artssammensætningen i forklit er i NOVANA programmet dokumenteret ved antal arter samt antal arter, der er følsomme og meget følsomme overfor eutrofiering eller tilgroning. Forklitternes tilstand og udvikling er endvidere dokumenteret ved dækningen af græsser, bredbladede urter, mosser og laver. Endelig er den samlede udbredelse af invasive arter og udbredelsen af rynket rose inddraget som et udtryk for den plads der er tilbage til de naturligt hjemmehørende arter - også på længere sigt.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Der er i gennemsnit registreret godt 9 plantearter i 5 m cirklerne i forklit, og i omtrent halvdelen af felterne er der mere end 10 arter. De hyppigst registrerede arter er sand-hjælme, strandarve, marehalm, strand-kvik, ager-svinemælk og strand-mælde. Der er i gennemsnit registreret 3,3 arter i 5 m cirklerne i forklit, der er følsomme overfor eutrofiering eller tilgroning, og omtrent en femtedel af felterne rummer mere end 6 arter. De hyppigst registrerede følsomme arter er strandarve, strand-kvik, almindelig strandsennep, sand-star, strand-kamille, klit-svingel og rød gåsefod. Der er i gennemsnit registreret 0,2 arter i 5 m cirklerne i forklit, der er meget følsomme overfor eutrofiering eller tilgroning, og i 80 % af felterne findes ingen meget følsomme arter. De hyppigst registrerede meget følsomme arter strand-fladbælg, klit-fladbælg, strand-mandstro, hunde-viol og plettet kongepen.

Græsser, med sand-hjælme, marehalm, strand-kvik, rød svingel, hybrid-kvik og klit-svingel som de hyppigste arter, dækker sammenlagt godt en tredjedel af jordoverfladen og i en tredjedel af prøvefelterne dækker græsser mere end halvdelen af jordoverfladen. Bredbladede urter dækker sammenlagt 14 % af jordoverfladen i forklit med strandarve, ager-svinemælk, strand-mælde, almindelig strandsennep, strand-kamille, spyd-mælde, vår-brandbæger og kruset skræppe som de hyppigst registrerede arter. Mosser og laver dækker langt under en procent af jordoverfladen i forklit.

Der er registreret invasive arter på 17 % af arealet med forklit, og de hyppigste arter er rynket rose (15 % af prøvefelterne), canadisk bakkestjerne (1 %), bukketorn (1 %) og klit-fyr (1%).

Udvikling

Da forklit først er overvåget fra 2011, er det endnu ikke muligt at beregne udviklingstendenser for denne naturtype.

Geografiske mønstre

Der er registreret flere arter og en større dækning af bredbladede urter, men også en større udbredelse af invasive arter (især rynket rose) de to østdanske regioner end i de øvrige to regioner. Der er flere meget følsomme arter og græsserne har en højere dækning på Sjælland og øer end i de øvrige dele af landet.

Da der kun er udlagt ganske få overvågningsstationer uden for habitatområderne, har det ikke været muligt at analysere, om der er signifikant forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne. 

Sammenfatning

Da der kun er udlagt ganske få overvågningsstationer uden for habitatområderne, har det ikke været muligt at analysere, om der er signifikant forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne. 

Sammenlagt viser overvågningsdata, at vegetationen i forklit er domineret af flerårige græsser, at bredbladede urter er spredt forekommende, samt at laver og mosser stort set er fraværende. Invasive arter, særligt i form af rynket rose, er udbredte.


Strandarve er den hyppigst registrerede urt i prøvefelter i forklit. Foto: Peter Wind, AU