Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kortlagte arealer

Beregningerne af grå/grøn klits naturtilstand og de underliggende indikatorer i denne rapportering bygger på data fra de tre kortlægningsrunder inden for habitatområderne, dvs. i perioderne 2004-2006, 2010-2012 og 2016-2019. Resultaterne fra den seneste kortlægning er i nogle tabeller vist for både den afgrænsning af habitatområderne, der var gældende fra 2004-2018 og den opdaterede afgrænsning fra november 2018.

Som det fremgår af Tabel 2130.101 er det kortlagte areal med grå/grøn klit nogenlunde uændret gennem de tre perioder. Forskellene kan ikke direkte tages som udtryk for reelle forandringer i naturtypens areal. Justeringerne af Natura 2000-områdernes grænser har medført en forøgelse af det kortlagte areal på 1.217 ha fordelt på 209 lokaliteter, og en forøgelse af naturtypens arealandel inden for habitatområderne på 7,8 %.

Tabel 2130.101 Arealtabel

Tabel 2130.101. Oversigt over de kortlagte forekomsters antal og areal gennem de tre kortlægningsperioder for naturtypen grå/grøn klit. For den tredje kortlægning (2016-2019) er foretaget særskilte beregninger for den gamle (før november 2018) og den nye habitatområdeafgrænsning (efter november 2018). Arealerne er ikke fuldstændig identiske med de arealer, der er rapporteret til EU. I nederste række er vist andelen af det samlede nationale areal med naturtypen, der ligger inden for habitatområderne, for den seneste kortlægningsrunde.