Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dynamik og tilgroningsgrad

Grå/grøn klit er påvirket af en række forskellige dynamiske processer, der holder plantedækket i et ungt succesionsstadium med dominans af lave græsser, urter, mosser og laver. Selvom sandet, som følge af den reducerede vindhastighed, er nogenlunde stabiliseret i de grå/grønne klitter, er der fortsat erosion og sandpålejring i de mest vindudsatte partier. Græsning og høslæt fjerner biomasse og medvirker derfor til at holde vegetationen åben og lavtvoksende. Derimod vil sanddæmpende foranstaltninger accelerere stabiliseringen af sandet og dermed successionen mod klithede, og næringsbelastning vil føre til et højere og tættere plantedække og opvækst af træer og buske.

Indikatorer

Den naturlige dynamik og tilgroningsgraden i grå/grøn klit er i NOVANA programmet dokumenteret ved vegetationens højde, dækning af høje og lave vedplanter og bar jord samt forekomst af græsning, der alle afspejler vegetationens struktur og mængden af biomasse.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Vedplantedækningen er generelt lav i de overvågede grå/grønne klitter, med en gennemsnitlig dækning på 5,9 % og 2,5 % for hhv. lave og høje træer og buske. De hyppigst registrerede vedplanter er gråris, rynket rose, almindelig gedeblad, havtorn, klit-rose, almindelig eg og enebær. Den gennemsnitlige vegetationshøjde er 15 cm, og knapt 40 % af prøvefelterne har en vegetationshøjde under 10 cm. Dækningen af bar jord er godt 2 % i gennemsnit for alle prøvefelter, og i ni ud af ti prøvefelter er der ikke registreret bar jord. Endelig er der registreret tydelige tegn på græsning i 14 % af prøvefelterne.

Udvikling

Der er ingen signifikante ændringer i de undersøgte indikatorer i perioden 2004-2015.

Geografiske mønstre

Der er registreret begyndende tilgroning med lave og høje vedplanter på en større andel af de grå/grønne klitter i de to østdanske regioner, mens den gennemsnitlige vegetationshøjde er nogenlunde ens i hele landet. Der er størst forekomst af bar jord i prøvefelterne i den østjyske region (hvor hovedparten af stationerne ligger på Anholt), mens græsning er mest udbredt i Nordjylland, hvor grønsværsklitterne er mest udbredte, og i de relativt få prøvefelter på Sjælland og øerne.

Endelig viser overvågningsdata, at der er en signifikant lavere dækning af høje vedplanter inden for - end uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Overvågningsdata viser, at vegetationen i grå/grøn klit er relativt lav og åben med en lav dækning af vedplanter. Der er en meget lille andel af jordoverfladen, der er vegetationsløs og med blottet sand. Den grå/grønne klit bliver kun undtagelsesvis græsset.


Det invasive mos, stjerne-bredribbe i grå klitter i Ørkenen på Anholt.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST


Tilgroning af grå/grøn klit (2130) med nåletræer. Østerildplantage.
Foto: Peter Wind, AU