Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Grårisklit forekommer spredt og findes især langs vestkysten, Nordjylland og på Anholt.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 2170.1. Grårisklit er, med et samlet areal på 2.500 ha, en af de mindre udbredte lysåbne naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 65 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 2170.1). I 2002 og 2007 blev arealet med grårisklit i Danmark skønnet til 2.500 ha. Den seneste kortlægning inden for habitatområderne (2010-2011) peger imidlertid på, at naturtypen er mindre udbredt end antaget.

Tabel 2170.1. Udbredelsesområde og areal for grårisklit (2170) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 690 700 510 530 1.200 1.230
Areal i alt, afrundet (ha) 1.500 600 1.000 200 2.500 800
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 414 106 520
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 68 65 65