Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Sammenlagt viser overvågningsdata, at vegetationen i havtornklit er relativt åben og lavtvoksende med spredte havtornbuske og andre vedplanter. Vegetationen er generelt relativt artsrig, og i forhold til de øvrige klittyper er der en høj dækning af bredbladede urter. Samtidig er der en del nitrofile arter i tilknytning til havtornklitterne, hvilket afspejler, at de typisk findes på relativt frisk sand med en del næringsstoffer, samt at havtorn selv tilfører jorden kvælstof via fiksering af atmosfærisk kvælstof i rodknoldene. Havtornklit er basisk og relativt næringsrig. Vi har ikke referencedata, som kan vise, om variationen i naturtypens pH og Ellenberg tal falder inden for - eller uden for typens naturlige variationsbredde.

Udvikling

Da havtornklit først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

Der er nogen forskel på tilstanden af havtornklit i den nordjyske og vestjyske region, hvor der er udlagt overvågningsstationer.  Vegetationen i de vestjyske havtornklitter rummer flere arter og arter, der er følsomme overfor næringspåvirkning og tilgroning. Der er en markant større dækning af dværgbuske, men også en langt større udbredelse af invasive arter. I de nordjyske havtornklitter er en langt større dækning af havtorn end i Vestjylland ,og træerne og buskene er højere, selvom der er mere udbredt græsning. Endelig er jordbunden mere kalkholdig og de næringselskende arter mere udbredte.

Der er ingen signifikante forskelle på tilstanden af havtornklitter inden for - og uden for habitatområderne.