Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Havtornklit findes især langs vestkysten af Nordjylland. Desuden findes den langs den øvrige jyske vestkyst, langs Limfjorden, på Røsnæs, Tisvilde Hegn og på Møn.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 2160.1. Havtornklit er, med et samlet areal på 800 ha, en af de mindst udbredte lysåbne naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 55 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 2160.1).

Tabel 2160.1. Udbredelsesområde og areal for havtornklit (2160) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 690 700 510 530 1.200 1.230
Areal i alt, afrundet (ha) 400 300 350 500 750 800
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 181 251 432
Andel af areal inden for habitatområderne (%) 67 50 55