Aarhus Universitets segl

Artssammensætning

Hvid klit er de yderste rækker af klitter og en ekstremt dynamisk naturtype. Vegetationen er domineret af flerårige græsser med et dybtgående rodnet, som strand-kvik, marehalm og sand-hjælme, der bidrager til at stabilisere klitten.

Indikatorer

Artssammensætningen i hvid klit er i NOVANA programmet dokumenteret ved antal arter samt antal arter, der er følsomme og meget følsomme overfor eutrofiering eller tilgroning. De hvide klitters tilstand og udvikling er endvidere dokumenteret ved dækningen af græsser, bredbladede urter, mosser og laver. Endelig er den samlede udbredelse af invasive arter inddraget som et udtryk for den plads, der er tilbage til de naturligt hjemmehørende arter - også på længere sigt.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Der er i gennemsnit registreret godt 8 plantearter i 5 m cirklerne i hvid klit, og i mindre end en tredjedel af felterne er der mere end 10 arter. De hyppigst registrerede arter er sand-hjælme, marehalm, strand-kvik, rød svingel, ager-svinemælk, sand-star og strand-fladbælg. Der er i gennemsnit registreret 2,8 arter i 5 m cirklerne i hvid klit, der er følsomme overfor eutrofiering eller tilgroning, og omtrent en tiendedel af felterne rummer mere end 6 arter. De hyppigst registrerede følsomme arter er strand-kvik, sand-star, strandarve, klit-svingel og smalbladet høgeurt. Der er i gennemsnit registreret 0,5 arter i 5 m cirklerne i hvid klit, der er meget følsomme overfor eutrofiering eller tilgroning, og i halvdelen af felterne findes ingen meget følsomme arter. De hyppigst registrerede meget følsomme arter er strand-fladbælg, klit-fladbælg, hunde-viol, klit-kambunke og sand-rottehale.

Græsser, med sand-hjælme, marehalm, strand-kvik, rød svingel, klit-svingel og almindelig kvik som de hyppigste arter, dækker sammenlagt 73 % af jordoverfladen, og i knap en tredjedel af prøvefelterne dækker græsserne 100 %. Bredbladede urter dækker sammenlagt knap en sjettedel af jordoverfladen i hvid klit med ager-svinemælk, strand-fladbælg, strandarve, rynket rose, spyd-mælde, smalbladet høgeurt, strand-mælde og almindelig kongepen som de hyppigst registrerede arter. Mosser og laver dækker langt under en procent af jordoverfladen i hvid klit.

Der er sammenlagt registreret invasive arter i 18 % og rynket rose i 17 % af prøvefelterne med hvid klit. De øvrige invasive arter er (15 %), canadisk bakkestjerne (1 % af prøvefelterne), bukketorn (1 %) og stjerne-bredribbe (1 %).

Udvikling

Da hvid klit først er overvåget fra 2011, er det endnu ikke muligt at beregne udviklingstendenser for denne naturtype.

Geografiske mønstre

Der er registreret flere arter i 5 m cirklerne på Sjælland og øer end i de øvrige dele af landet. Der er registreret flere meget følsomme arter i Nord- og Vestjylland og en lavere dækning af bredbladede urter og en mindre udbredelse af invasive arter (især rynket rose) i de nordjyske hvide klitter.

Overvågningsdata viser endvidere, at der er signifikant flere følsomme plantearter inden for habitatområderne end uden for, mens der ikke er forskel på de øvrige indikatorer for artssammensætningen i hvid klit.

Sammenfatning

Sammenlagt viser overvågningsdata, at vegetationen i hvid klit er relativt fattig på arter, er domineret af flerårige græsser, at bredbladede urter er spredt forekommende samt at laver og mosser stort set er fraværende. Invasive arter, særligt i form af rynket rose, er udbredte.


Sand-hjælme er den hyppigst registrerede art i den hvide klit.
Foto: Peter Wind, AU