Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Næringsstatus

En åben og lavtvoksende vegetation med mulighed for etablering af en rig mos- og lavflora i de udvaskede og sure klitter og en artsrig urteflora, hvor sandet er kalkholdigt, forudsætter en meget begrænset tilgængelighed af næringsstoffer i klitterne. Unge hvide klitter med frisk blotlagt sand er endnu relativt næringsrige, men udvaskes hurtigt. Forhøjet næringsniveau kan potentielt opstå ved aflejring af organisk materiale fra havet eller atmosfærisk deposition.

Indikatorer

Næringsstatus i de hvide klitter er i NOVANA programmet dokumenteret ved pH i jordbunden samt Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof og næringsratio. Jordbundens surhedsgrad spiller en afgørende rolle for plantevæksten, den mikrobielle aktivitet samt en række kemiske og fysiske jordbundsegenskaber. Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof er et udtryk for planternes næringspræferencer og dermed næringstilgængeligheden på levestedet integreret over en længere periode. Indikatoren er beregnet ud fra pinpoint-data, og abundante arter tillægges derved relativt større vægt.

Resultater 2004-2015

Tilstand

De hvid klitters pH er relativt høj, da strandsandet endnu ikke er udvasket. Surhedsgraden ligger i gennemsnit på 6,1 med en spredning i pH fra 4 til 8. Den gennemsnitlige næringsratio, beregnet ud fra arternes dækningsgrader i pinpoint-rammerne, er 0,66. Den gennemsnitlige indikatorværdi for næringsstof er 4,2, hvilket er kendetegnende for moderat næringsrige levesteder. Der er en meget stor variation i den gennemsnitlige næringsværdi i de overvågede hvide klitter. De spænder fra meget næringsfattig vegetation med en indikatorværdi under 3 med arter såsom sand-star, gul snerre, sandskæg, blåmunke, til relativt næringsrig vegetation med en indikatorværdi over 5 med fx marehalm, strand-kvik, rød svingel, ager-svinemælk, strand-fladbælg og strandarve. Da naturtypen rummer en stor variation i surhedsgraden, er der en betragtelig variation i de to indikatorværdier for næringsstatus, så de har antagelig størst værdi, når vi har data nok til at undersøge udviklingen over tid.

Udvikling

Da hvid klit først er overvåget fra 2011, er det endnu ikke muligt at beregne udviklingstendenser for denne naturtype.

Geografiske mønstre

De gennemsnitlige værdier for næringsstatus er lavere i Nordjylland end i de øvrige tre regioner.

Der er ingen signifikant forskel i næringsstatus og pH inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

De hvide klitter findes typisk på relativt basisk sand, der endnu ikke er udvasket og vegetationens sammensætning af arter er kendetegnende for moderat næringsrige levesteder. Der er dog en meget stor variation i jordbundens surhedsgrad og i forekomsten af næringselskende arter.

 


Smalbladet høgeurt er en af de hyppigst registrerede urter i prøvefelterne fra hvid klit. Foto: Henriette Bjerregaard, MST


Sandskæg findes i de mest udvaskede og næringsfattige hvide klitter, hvor sandet er stabiliseret.
Foto: Peter Wind, AU