Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Vegetationen i aktiv højmose er generelt domineret af tørvemosser, halvgræsser og dværgbuske, men der er også en relativt udbredt forekomst af græsser og invasive arter, hvilket tyder på, at en del af Danmarks højmoser er påvirket af tidligere afvanding, tørvegravning og/eller næringsbelastning.  Vegetationen er åben og lav, men der er opvækst af vedplanter på en mindre del af højmosefladen. Næringsstatus er ekstremt lav og ret stabil. Vegetationen på højmoserne er domineret af planter med præference for fugtige til vandmættede forhold, fugtige høljer er spredt forekommende, og åbne vandflader i form af søer eller dybe høljer er sjældne i prøvefelterne. Da der ved udlægningen af prøvefelter er foretaget en fravælgelse af permanent vanddækkede overflader, vil den registrerede dækning af høljer og åbne vandflader være et underestimat af deres reelle omfang på de aktive højmoser.

Udvikling

Der er ikke entydige tegn på en forbedring af tilstanden i aktiv højmose i perioden 2004-2015. Der er registreret et signifikant fald i vegetationshøjden og dækningen af høje vedplanter i perioden, hvilket er tegn på en positiv udvikling, som kan forklares med den omfattende rydningsindsats, der i perioden 2005-2011 er gennemført på 7 danske højmoser i projektet ”LIFE-højmose”. Der er endvidere registreret et positivt fald i den gennemsnitlige dækning af græsser. Men der er også observeret signifikante fald i antallet af meget følsomme karplanter, i dækningen af dværgbuske samt i Ellenbergs fugtighedsværdi. Faldet i Ellenbergs fugtighedstal indikerer en svag, men signifikant udtørring, mens der ikke er tegn på ændringer i næringsstatus.

Geografiske mønstre

Der er nogen forskel på tilstanden af aktiv højmose i de fire regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. Der er ikke væsentlige forskelle i artsrigdommen og i vegetationens næringsbelastning (udtrykt ved Ellenbergs næringsindikator) i de fire regioner. I den nordjyske region, hvor der pga. Lille Vildmose er udlagt flest overvågningsstationer, er dækningen af græsser meget lav, og der er spredt forekomst af laver, men også en relativt lav dækning af tørvemosser. Invasive arter er udbredte. I Nordjylland er der også dokumenteret et lavere indhold af både kvælstof og fosfor i tørvemosserne, og ratioen mellem kvælstof og fosfor er højere end i den østjyske region, hvilket tyder på en lavere påvirkningsgrad i Nordjylland. I Østjylland og på Fyn er dækningen af græsser markant højere end i de øvrige dele af landet, men der er også en større dækning af høljer og vandflader og en lavere dækning af vedplanter. I den sjællandske region er der ikke registreret invasive arter, græsser er stort set fraværende, og der er relativt høj dækning af tørvemosser, men også en lav dækning af høljer. Dværgbuskene har en noget mindre dækning i de to østdanske regioner end i Nord- og Vestjylland.

Da hovedparten af arealet med aktiv højmose ligger inden for habitatområderne, har det ikke været muligt at beregne, om der er en signifikant forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne.