Aarhus Universitets segl

Artssammensætning

Der er relativt få arter i aktiv højmose ift. de lysåbne terrestriske naturtyper som helhed, hvilket hænger sammen med, at det ekstremt næringsfattige levested er naturligt fattigt på plantearter. Der er således i gennemsnit registreret 9,8 plantearter i 5 m cirklerne på aktiv højmose (Tabel 7110.103), hvilket er lidt højere end i resultaterne fra kontrolovervågningens tilfældigt udlagte dokumentationscirkler inden for habitatområderne. De hyppigst registrerede arter er tue-kæruld, klokkelyng, hedelyng, tranebær, dun-birk, smalbladet kæruld, revling, blåtop og rosmarinlyng, der alle forekommer i mere end to ud af fem dokumentationscirkler (Tabel 7110.103.A).

Der er i gennemsnit registreret 5,3 arter, der er følsomme over for kulturpåvirkning i form af eutrofiering, afvanding eller tilgroning (enstjernearterne), hvilket er en relativt stor andel af det samlede antal arter og sammenligneligt med kontrolovervågningens dokumentationscirkler inden for habitatområderne. de hyppigst registrerede følsomme arter er tue-kæruld, klokkelyng, hedelyng, tranebær, smalbladet kæruld, revling og rosmarinlyng (Tabel 7110.103.B).

Der er en relativt høj andel af meget følsomme arter i aktiv højmose i forhold til de lysåbne naturtyper som helhed. Der er således i gennemsnit registreret 0,74 arter, der er meget følsomme over for kulturpåvirkning i form af eutrofiering, afvanding eller tilgroning (tostjernearterne), hvilket er lidt højere end i kontrolovervågningens dokumentationscirkler inden for habitatområderne. Rundbladet soldug, hvid næbfrø og tue-kogleaks er de hyppigst registrerede meget følsomme arter (12-37 % af 5 m cirklerne), mens kongebregne, liden soldug, langbladet soldug og dynd-star forekommer langt mere sporadisk (Tabel 7110.103.C).

Der er ikke registreret problemarter på de aktive højmoser.

Det gennemsnitlige antal arter og tostjernearter varierer gennem de tre kortlægninger, mens antallet af stjernearter er faldende (Tabel 7110.103). Disse forskelle kommer til udtryk i et mindre fald i artstilstanden gennem de tre kortlægningsperioder (Figur 7110.102).

Der er registreret en eller flere invasive plantearter på godt halvdelen (56 %) af de kortlagte forekomster med aktiv højmose inden for habitatområderne (Tabel 7110.103). Og på blot fire arealer med aktiv højmose (4 %) er dækningen af invasive plantearter større end 10 %. Sitka-gran og bjerg-fyr udgør langt hovedparten af registreringerne og findes på hhv. 37 og 20 % af forekomsterne med aktiv højmose. Derudover forekommer hvid-gran, stjerne-bredribbe og arter af lærk mere sporadisk.


I aktiv højmose er en stor del af jordoverfladen dækket af levende tørvemosser. Pjusket tørvemos (Sphagnum cuspidatum) i Stenholt Mose.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST