Aarhus Universitets segl

Artssammensætning

Avneknippemose er en speciel form for rørsumpvegetation, som dannes i meget kalkrige våde væld, hvor det høje kalkindhold og lave indhold af tilgængelige næringsstoffer betyder, at hvas avneknippe kan vinde i konkurrencen over tagrør og andre højstaudeplanter, som vokser i rørsumpe. Habitattypen dannes tit i tilknytning til søer og mere lysåbne rigkær og kildevæld og rummer derfor også ofte arter fra disse habitattyper.

Indikatorer

Artssammensætningen i avneknippemose er i NOVANA programmet dokumenteret ved antal arter samt antal arter, der er følsomme og meget følsomme overfor afvanding, eutrofiering eller tilgroning. Avneknippemosens tilstand og udvikling er endvidere dokumenteret ved dækningen af halvgræsser, hvas avneknippe, græsser og bredbladede urter. Endelig er den samlede udbredelse af invasive arter inddraget som et udtryk for den plads, der er tilbage til de naturligt hjemmehørende arter - også på længere sigt.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Der er i gennemsnit registreret knap 10 plantearter i 5 m cirklerne, og mindre end halvdelen af felterne rummer mere end 10 arter. De hyppigst registrerede arter er hvas avneknippe, tagrør, kattehale, gråpil og almindelig fredløs. Der er i gennemsnit i 5 m cirklerne registreret mindre end 4 arter, der er følsomme overfor kulturpåvirkning i form af afvanding, eutrofiering eller tilgroning, og en ud af fem felter rummer mere end 6 arter. De hyppigst registrerede følsomme arter er hvas avneknippe, kærbregne, kær-svovlrod, kær-snerre, vandnavle, gul iris og butblomstret siv. Der er i gennemsnit i 5 m cirklerne registreret mindre end 0,1 arter, der er meget følsomme overfor kulturpåvirkning, og i 95 % af felterne er disse arter fraværende.

Hvas avneknippe, stiv star, butblomstret siv og de øvrige halvgræsser udgør en væsentlig andel af vegetationsdækket med en samlet dækning på 62 %, og hvas avneknippe dækker alene 56 %. Tagrør, smalbladet dunhammer, eng-rørhvene og kryb-hvene og de øvrige græsser udgør en væsentlig andel af vegetationsdækket med en samlet dækning på 26 %. Kattehale, almindelig fredløs, sværtevæld, hjortetrøst og de øvrige bredbladede urter dækker sammenlagt 14 %.

Der er registreret invasive arter på mindre end 1 % af arealet med avneknippemose.

Udvikling

Der er ingen signifikante ændringer i de undersøgte indikatorer for avneknippemosernes artssammensætning i perioden 2004-2015.

Geografiske mønstre

Der er ikke væsentlige forskelle på tilstanden af avneknippemose i de to regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. I den sjællandske region er vegetationen dog lidt mere artsrig end i Østjylland.

Overvågningsdata viser, at der er en signifikant lavere dækning af hvas avneknippe og en lavere dækning af bredbladede urter inden for habitatområderne end uden for, mens der ikke er signifikant forskel på de øvrige indikatorer.

Sammenfatning

Sammenlagt viser overvågningsdata, at vegetationen i avneknippemose generelt er relativt fattig på arter, og at hvas avneknippe dominerer i vegetationen. Invasive arter stort set er fraværende i vegetationen.


Vegetationen i avneknippemose er generelt relativt fattig på arter, og hvas avneknippe dominerer. Avneknippemose i Skærbro Kær.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST