Aarhus Universitets segl

Hydrologi

Hængesæk er defineret ved at være dannet flydende i vand og rummer mange forskellige plantesamfund og successionsstadier. Unge hængesække er meget våde, mens den tiltagende opbygning af tørv i de sene successessionsstadier vil gøre hængesækken egnet som levested for arter med præference for permanent fugtige levesteder. En gunstig tilstand i hængesæk forudsætter, at de naturlige hydrologiske processer får lov at råde, og udtørring som følge af afvanding er en af de vigtigste negative påvirkninger af naturtypens tilstand.

Naturlig hydrologi i hængesæk er typisk relateret til en permanent høj vandstand, der holder tørven mere eller mindre vandmættet. Hængesæk kan forekomme i en regnvandsbetinget undertype med lav pH, der floristisk minder om aktiv højmose med tørvemosser, tranebær, tue-kæruld, rundbladet soldug, klokkelyng og smalbladet kæruld, en grundvandsbetinget undertype ved høj pH, der floristisk minder om rigkær med kragefod, kær-dueurt, bukkeblad og tråd-star samt en næringsrig type med tagrør, bredbladet dunhammer, kær-svovlrod, dynd-padderok, dusk-fredløs og vand-skræppe.

Den naturlige hydrologi i områder med hængesæk er ofte påvirket af menneskelige aktiviteter i form af lokal afvanding ved drænrør, drængrøfter, og kanalisering, hvorved det lokale vandspejl sænkes, og fremstrømmende vand ledes bort. På en lidt større skala vil vandindvinding til drikkevand og markvanding føre til en sænkning af grundvandsspejlet. Sænkning af vandstanden ilter jorden og fremmer herved omsætningen af organisk stof og frigørelsen af næringsstoffer. Dette påvirker sammensætningen af karplanter mod mere kvælstofelskende og tørkeelskende arter. Samtidig sker der en negativ påvirkning af bl.a. de invertebrater, padder og fugle, der lever på hængesække med naturlig hydrologi.

Indikatorer

En detaljeret beskrivelse af de hydrologiske forhold på overvågningsstationerne er meget ressourcekrævende og ligger uden for NOVANA programmets rammer. Naturtypens hydrologi er derfor dokumenteret ved dækningen af blankt vand ud fra pinpoint-data og en estimeret vanddækning i 5 m cirklerne samt Ellenbergs indikatorværdi for fugtighed. Dækningen af blankt vand og vanddækningen i 5 cirklen er udtryk for vandstanden på overvågningstidspunktet. Vandstanden varierer betragteligt over året og mellem tørre og våde år og vil kunne ændre sig brat ved øget eller mindsket afvanding. Ellenbergs indikatorværdi for fugtighed er et udtryk for planternes fugtighedspræferencer og dermed et udtryk for de hydrologiske forhold på levestedet integreret over en længere periode. Indikatoren er beregnet ud fra pinpoint-data, og abundante arter tillægges derved relativt større vægt.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Den gennemsnitligt dækning af blankt vand i prøvefelterne er under 1 %, og vanddækningen i 5 m cirklerne er i gennemsnit på 4 %, hvilket indikerer, at åbne vandflader er meget spredt forekommende på hængesækkene.

Den gennemsnitlige indikatorværdi for fugtighed er 8,8, hvilket tyder på, at hængesækkene er meget våde. Fugtighedsværdierne spreder sig fra 7, der er kendetegnende for permanent fugtige forhold, til 10, der karakteriserer lavvandede levesteder. Fordelingen af fugtighedsværdierne peger på, at der er en relativt begrænset variation i fugtigheden i hængesæk. Således har 9 ud af 10 prøvefelter en gennemsnitlig fugtighedsværdi mellem 8 og 10, der kendetegner permanent fugtige, vandmættede og lavvandede levesteder.

Sammenlagt viser overvågningsdata, at hængesækkene er permanent fugtige, vandmættede og lavvandede levesteder, men at der kun er synligt vand på en relativt lille del af naturtypens areal.

Udvikling

Der er ingen signifikante ændringer i den estimerede vanddækning i 5 m cirklerne, og den gennemsnitlige Ellenbergs fugtighedsværdi i perioden 2004-2015. Da dækningen af blankt vand er ekstremt lav på de overvågede hængesække, har det ikke været muligt at analysere, om der er en signifikant udvikling i perioden.

Geografiske mønstre

Der er ikke væsentlige forskelle i de gennemsnitlige indikatorværdier for fugtighed og vanddækningen, dog tyder det på, at de nordjyske hængesække er lidt vådere, selvom der også er en lavere dækning af både mosser generelt og tørvemosser.

Overvågningsdata viser endvidere, at der er en signifikant lavere gennemsnitlig fugtighedsværdi i hængesække inden for - end uden for habitatområderne, mens der ikke er signifikant forskel i vanddækningen og dækningen af blankt vand inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Der er ingen tegn i overvågningsdata på, at hængesækkene er afvandet eller under afvanding. Dog kan de unge og meget bløde hængesække, der flyder på vand, være påvirket af afvanding, uden at dette afspejles i artssammensætningen på selve hængesækfladen. Det kan heller ikke udelukkes, at hængesækkene kunne have været vådere under naturlige forhold, men da har afvandingen fundet sted i lang tid, før overvågningen blev iværksat i 2004.


Der er ingen tegn i overvågningsdata på, at hængesækkene er afvandet eller under afvanding. Dog kan de unge og meget bløde hængesække, der flyder på vand, være påvirket af afvanding, uden at dette afspejles i artssammensætningen på selve hængesækfladen.
Foto: Peter Wind, AU