Aarhus Universitets segl

Dynamik og tilgroning

Rigkær i en optimal tilstand har en åben og lavt voksende vegetation. Naturtypen er påvirket af en række forskellige dynamiske processer, der bidrager til at holde vegetationen lav og åben. Det gælder både fremstrømmende, næringsfattigt og kalkholdigt grundvand, der skaber vandmættede forhold, der hindrer trævækst, og fjernelse af biomasse ved græsning og høslæt.

Modsat vil næringsbelastning og afvanding øge biomasseproduktionen og sammen med manglende afgræsning føre til en højere og tættere vegetation med opvækst af vedplanter.

Indikatorer

Den naturlige dynamik og tilgroningsgraden i rigkær er i NOVANA programmet dokumenteret ved dækningen af vedplanter, vegetationens højde samt forekomsten af græsning, der alle afspejler vegetationens struktur og mængden af biomasse.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Dækningen af lave træer og buske under 1 m er meget lille i de overvågede rigkær med en gennemsnitlig dækning på under 1 %. Knap 70 % af det overvågede areal med rigkær er træfrit, og kun ganske få procent har mere end 50 % dækning af høje træer og buske. De hyppigst registrerede vedplanter er grå-pil, rød-el, dun-birk, øret pil, femhannet pil og krybende pil.

Den gennemsnitlige vegetationshøjde er relativ høj (49 cm), og mindre end en femtedel af prøvefelterne har en lavtvoksende og åben vegetation under 20 cm. Der er en høj og tæt vegetation med en gennemsnitshøjde på over 50 cm på en tredjedel af det overvågede areal med rigkær.

Der er registreret tydelige tegn på græsning i godt 40 % af prøvefelterne. Høslæt forekommer kun undtagelsesvis i rigkær.

Udvikling

Der er ingen signifikante ændringer i dækningen af lave vedplanter og forekomsten af græsning i rigkær i perioden 2004-2015, mens der er en signifikant stigning i vegetationshøjden på 0,7 cm og dækningen af høje vedplanter på 0,4 % om året i perioden.

Geografiske mønstre

I den nordjyske og sjællandske region er en større andel af rigkærene græssede, og den gennemsnitlige højde af urtevegetationen og dækningen af vedplanter er tilsvarende lavere.

Der er ikke forskel på dækningen af høje vedplanter inden for - og uden for habitatområderne, men der er en lavere vegetationshøjde, en højere dækning af lave vedplanter og flere græssede rigkær inden for - end uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Vegetationen i rigkær har en begrænset opvækst af vedplanter, men den gennemsnitlige vegetationshøjde er over typens optimum, hvilket hænger sammen med den relativt begrænsede udbredelse af græsning, men antageligt også tidligere afvanding og/eller eutrofiering. Stigende vegetationshøjde og vedplantedækning er tegn på forværring af tilstanden i rigkær.


Rigkær i en optimal tilstand har en åben og lavt voksende vegetation. Tilgroet rigkær med top-star og maj-gøgeurt. Østerkær Bæk.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST