Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Indlandsklippe er en meget varieret naturtype, der er relativt fattig på arter af karplanter, men med en høj dækning af laver. Invasive arter er relativt udbredte på indlandsklipperne. Vegetationen er meget åben med helt bare klippepartier, lave urter og en del opvækst af vedplanter i klippernes sprækker og revner. Der er kun registreret græsning på en lille del af arealet, og det er således primært det manglende eller sparsomme jordlag og det ekstreme mikroklima, der begrænser planternes vækst. Indlandsklipperne er relativt sure, og næringsstatus er kendetegnende for relativt næringsfattige levesteder.  Dog er en mindre del af indlandsklipperne påvirket af næringsstoffer.

Udvikling

Da indlandsklipperne først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

Naturtypen findes kun på Bornholm, så der er ikke foretaget en opdeling i regioner.

Overvågningsdata viser, at der ikke er væsentlige forskelle i tilstanden inden for - og uden for habitatområderne. Der er dog en signifikant lavere vegetationshøjde, en højere dækning af laver samt en markant lavere udbredelse af invasive arter inden for - end uden for habitatområderne .