Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Indlandsklipperne findes på Bornholm bl.a. i Ekkodalen og Paradisbakkerne.

Naturtypernes udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010)med habitatnaturtypen er vist i Figur 8220.1. Indlandsklippe og indlandsklippe med pionerplanter hører, med et samlet areal på 120 ha, til de sjældne lysåbne habitatnaturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 31 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 8220.1). I 2002 og 2007 blev arealet med indlandsklippe i Danmark skønnet til 80 ha. Den seneste kortlægning inden for habitatområderne (2010-2011) peger imidlertid på, at habitatnaturtypen er mere udbredt end antaget. 

Tabel 8220.1. Udbredelsesområde og areal for indlandsklippe (8220) og indlandsklippe med pionerplanter (8230) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af habitatnaturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er kun vist for den kontinentale region, da habitatnaturtypen ikke findes i den atlantiske region.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 17 19 17 19
Areal i alt, afrundet (ha) 80 120 80 120
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 42 42
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 31 31