Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Kalkoverdrev findes spredt over størstedelen af landet, dog sjælden vest for israndslinien. Eksempler på naturtypen findes på Jernhatten og Glatved Strand på Djursland, i Ejby Ådal i Hornsherred og i Jydelejet og på Høvblege på Møn.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 6210.1. Kalkoverdrev er, med et samlet areal på 4.500 ha, en af de almindelige lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 28 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 6210.1).

Tabel 6210.1 Udbredelsesområde og areal for kalkoverdrev (6210) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 6.500 6.900 29.600 29.600 35.900 36.500
Areal i alt, afrundet (ha) 400 400 3.900 4.100 4.300 4.500
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 106 100 1.214 1.162 1.319 1.262
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 27 24 31 29 31 28