Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dynamik og tilgroning

I optimal tilstand er vegetationen på surt overdrev åben og lav med spredt opvækst af græsningstolerante træer og buske. Naturtypen er påvirket af en række forskellige dynamiske processer, der bidrager til at holde vegetationen lav og åben. Særligt græsning og høslæt, men også andre typer af fysiske forstyrrelser som fx erosion og brand. Modsat vil næringsbelastning øge biomasseproduktionen og føre til en højere - og tættere overdrevsvegetation.

Indikatorer

Den naturlige dynamik og tilgroningsgraden på surt overdrev er i NOVANA programmet dokumenteret ved dækningen af vedplanter og bart sand, vegetationens højde samt forekomsten af græsning, der alle afspejler vegetationens struktur og mængden af biomasse.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Vedplantedækningen er generelt ret lav på de overvågede overdrev med en gennemsnitlig dækning på hhv. 2 og 6 % for lave og høje vedplanter. I to ud af tre prøvefelter er der således ikke registreret vedplanter, og en meget beskeden andel af overdrevsarealet er massivt tilgroet med høje træer og buske. Det tyder på, at de græsningstolerante buske og træer især findes som enkeltstående eller i mindre grupper. De hyppigst registrerede vedplanter er almindelig eg, engriflet hvidtjørn, gyvel, almindelig røn, slåen og glat hunde-rose. Den gennemsnitlige vegetationshøjde er 13 cm, og mindre end 10 % af prøvefelterne har en vegetationshøjde over 20 cm.

I gennemsnit er 1 % af jordoverfladen på surt overdrev blottet og vegetationsløs, hvor nye arter og individer kan spire frem fra frøbanken og etablere sig. I 95 % af prøvefelterne er der en sluttet vegetation uden blottet bund.

Der er registreret tydelige tegn på græsning i to tredjedele af prøvefelterne, hvilket er væsentligt mere end de øvrige overdrevstyper. Høslæt forekommer kun undtagelsesvis på surt overdrev.

Udvikling

Der er en signifikant stigning i dækningen af høje vedplanter på 0,3 % om året i perioden 2004-2015, mens der ikke er signifikante ændringer i de øvrige indikatorer for naturtypens dynamik og tilgroningsgrad.

Geografiske mønstre

Overvågningsdata peger endvidere på, at der er signifikant flere græssede overdrev inden for habitatområderne end uden for, mens der ikke er signifikant forskel på de øvrige indikatorer for naturtypens dynamik og tilgroningsgrad.

Sammenfatning

Vegetationen på surt overdrev er relativt lav, og græsning er udbredt. Alligevel er der stigende tilgroning med høje træer, hvilket er negativt.