Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Surt overdrev findes mange steder, men ofte på små og isolerede arealer. Naturtypen findes bl.a. på Fur i Limfjorden, på mange overdrev i det midtjyske søhøjland og øvrige Midtjylland, i Mols Bjerge på Djursland, i Rødme Svinehaver på Fyn og på sletten i Jægersborg Dyrehave i Nordsjælland.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 6230.1. Surt overdrev er, med et samlet areal på 12.900 ha, en af de almindelige lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 34 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 6230.1). Ved genkortlægningen af surt overdrev inden for habitatområderne er der kortlagt et større areal med naturtypen i begge biogeografiske regioner. Det har samlet ført til en 25 % forøgelse af det skønnede areal for hele landet.

Tabel 6230.1 Udbredelsesområdet for surt overdrev (6230) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 13.500 13.500 29.600 29.600 43.100 43.100
Areal i alt, afrundet (ha) 2.100 2.800 8.100 10.100 10.200 12.900
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 948 1.177 2.986 3.215 3.934 4.392
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 45 43 37 32 39 34